Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Сърбия, Белград, Посолство на Република България

Приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

28 Март 2019 Новини

ОБЯВА

за приемане на проектни предложения за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

 

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Белград обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2020 г.

 

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Република Сърбия са:
- Повишаване на административния капацитет с цел укрепване на върховенството на закона и демократичното управление;
- Защита на правата на човека, с акцент върху правата на децата, и правата на малцинствата, опазване на културното многообразие и етническата толерантност;
- Свързаност – малък и среден бизнес, предприемачество, създаване на работни места за младите хора, културен обмен;
- Опазване на околната среда.

 

1. Цели и обхват на проектите:
- Оказване на съдействие за процесите на демократични реформи, защита на правата на човека и правата на малцинствата, укрепване на върховенството на закона, на гражданското общество, на пазарната икономика и др., включително в контекста на подкрепата за европейската интеграция;
- Насърчаване на свързаността във всичките и области, включително работа с младите хора, укрепване на добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество, сътрудничество в областта на сигурността и миграцията;
- Стимулиране и подпомагане на изграждането на административния капацитет на Сърбия за постигане на процесите на демократичните реформи и спазването на правата на човека и правата на малцинствата, особено по отношение на институции, които към момента нямат достатъчно опит и кадрови капацитет за съответните функции и дейности.

 

2.   Целеви групи:
- неправителствените организации;
- организации на местно самоуправление;
- образователни институции.

 

3.  Очаквани резултати:
- укрепване на върховенството на закона и демократичното управление;
- защита на правата на човека, опазване на културното многообразие и етническата толерантност;
- подпомагане на малкия и среден бизнес, предприемачество, създаване на работни места за младите хора, културен обмен;
- подпомагане на усилията за опазване на околната среда;
- утвърждаване на доброто име и международния авторитет на България.

 

4. Допустими стойности на проектите:
4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв. /около 2 500 евро/.
4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е: 

·                     за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги - до 70 000 лв. /около 35 000 евро/;

·                     за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности - до 270 000 лв. /около 135 000 евро/.

 

5. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:
5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2020 г. и не по-късен от 30 ноември 2020 г.
5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2022 г.

 

6.  Допустими кандидати:
- първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на Република Сърбия;
- международни и местни неправителствени организации;
- общини и техни обединения;
- образователни, здравни и социални институции;
- международни хуманитарни организации;
- други организации и сдружения, които нямат политически цели и участие.

 

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8 от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

 

7.   Допустими дейности и разходи по проектите:

 

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:
-  да са законосъобразни;
- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;
- да са в рамките на стойността на проекта;
- да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

 

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:
- изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;
- осигуряване на видимостта на предоставената финансова помощ, съгласно получените указания.

 

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:
Допустимите дейности, допринасящи за укрепване на публичните институции в страните-партньори, отговорни за разработване и прилагане на националната политика в приоритетните области и целящи да съдействат за засилване на тяхната прозрачност, отговорност и ефективност и допринасящи за укрепване развитието на гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие, например: 

           Разработване на нови/осъвременяване на съществуващи обучителни модули;
           Организиране и провеждане на обучения за служителите от администрацията на страната-партньор;
           Провеждане на обучения по конкретни теми в български институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на страната-партньор;
           Организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции;
           Разработване на изследвания и стратегии.
           Дейности за повишаване на информираността за правата на гражданите;
           Дейности за насърчаване на мултикултурния диалог и за ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омраза, дискриминацията и нетърпимостта в обществото;
           Дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.
           Дейности, свързани с подобряване качеството на инфраструктурата в съответната област и повишаване потенциала на обектите чрез доставка на оборудване и материали, строителни работи, възстановяване, подновяване, рехабилитация, мерки за запазване и подобряване на прилежащите сгради и инфраструктура, обществените сгради и други допълващи обекти, например:
           Доставка на оборудване и материали, предназначени за  обекти  държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.
           Строителни работи за подобряване на обекти  държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.

 

8. Необходими документи за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език.

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Белград може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 

9. Начин и срокове за приемане на проектите:

 

Проектните предложения ще се приемат:
- в Посолството на Република България в Белград /ул. Бирчанинова № 26/,
- с препоръчано писмо по пощата или
- сканирани по електронна поща на адрес Embassy.Belgrade@mfa.bg.

 

Проектите следва да бъдат на български или на английски език, подписани и подпечатани.

 

Проектите се приемат в срок до 28 юни 2019 г. включително.

 

10. Допълнителна информация:
Кандидатите се уведомяват за резултатите от оценяването до 10 работни дни от решението на компетентния орган. Посолството на Република България в Белград няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация