Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Босна и Херцеговина, Сараево, Посолство на Република България

ОБЯВА за приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

07 Май 2021 Новини

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Босна и Херцеговина обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2022 година.

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Босна и Херцеговина са:

 

1. Осигуряване на приобщаващо и качествено образование и подобряване на училищната инфраструктура.

2. Подкрепа за осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги.

3. Развитие на качествена и устойчива местна инфраструктура.

 

1. Цели и обхват на проектите:

 

1. Повишаване достъпа до образование чрез модерен образователен процес и/или подобряване на образователната инфраструктура чрез осигуряване на по-добри условия за обучение.

2. Гарантиране на по-добро здравеопазване и подобряване на достъпa до здравни услуги, вкл. чрез подобряване здравната инфраструктура.

3. Благоустрояване на средата на живот, развитие на инфраструктурата и енергийна ефективност.

 

 2.   Целеви групи:

 

1. Ученици и студенти от образователни институции/училища и детски градини.

2. Граждани, здравни работници и пациенти.

3. Индивидулани потребители.

 

 3.  Очаквани резултати:

 

1. Подобряване качеството на образованието и изграждане на модерна образователна инфраструктура.

2. Подобряване на социално-икономическото развитие, намаляване на бедността и създаване на по-добри условия на живот.

3. Повишаване капацитета на системата на здравеопазването за предоставяне на здравни услуги за гражданите, вкл. чрез подобряване на здравната инфраструктура.

4. Подобряване на местната инфраструктура.

5. Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на България като предсказуем и надежден партньор на БиХ.

 

4. Допустими стойности на проектите:

 

4.1. Минималната допустима стойност на проект е 5 000 лв.

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:

·         за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги - до 70 000 лв.;

·         за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности - до 70 000лв.

4.3. Осигурено от кандидата съфинансиране на дейности по проекта ще се разглежда като предимство при оценяването, подбора и одобряването на проектите.

 

5. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2022 г. и не по-късно от 30 ноември 2022 г.

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2024 г.

 

6.  Допустими кандидати:

 

-          Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица на БиХ;

-          Международни и местни неправителствени организации;

-          Общини и техни обединения;

-          Образователни, здравни и социални институции;

-          Международни хуманитарни организации.

 

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8[1] от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

 

7.   Допустими дейности и разходи по проектите:

(Виж: Приложение 1 към обявата)

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

-  да са законосъобразни и да отговарят на принципите на отговорност, икономичност, ефикасност, ефективност и прозрачност;

- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

- да са в рамките на стойността на проекта;

- да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

 

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

- изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

- дейности за осигуряване на публичност и видимост на предоставената финансова помощ, съгласно Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие, на стойност от 3 до 5 % от общата стойност на проекта, но не повече от 5 хиляди лева.

 

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

 

1. Дейности, допринасящи за укрепването на публичните институции в БиХ:

- Разработване на нови/осъвременяване на съществуващи обучителни модули;

- Организиране и провеждане на обучения за служителите от администрацията;

- Провеждане на обучения по конкретни теми в български институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията;

- Организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции (при спазване на мерките свързани с пандемията от COVID -19);

- Разработване на изследвания и стратегии;

- Дейности за повишаване на информираността за правата на гражданите;

- Дейности за насърчаване на мултикултурния диалог и за ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омраза, дискриминацията и нетърпимостта в обществото;

- Дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.

2. Дейности, свързани с подобряване качеството на инфраструктурата.

- Доставка на оборудване и материали, предназначени за  обекти  държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н

- Строителни работи за подобряване на обекти  държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.

 

8. Необходими документи за кандидатстване:

 

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език: https://www.mfa.bg/bg/3865

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Босна и Херцеговина може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 

9. Начин и срокове за приемане на проектите:

 

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път. Проектните предложения трябва да бъдат в word и pdf формат. Кандидатите попълват апликационния формуляр задължително в два формата: 1/ в word формат; 2/ подписан и подпечатан формуляр в pdf формат. Формулярът в word и pdf се изпраща под наименование (subject): Bulgarian ODA на електронната поща на посолството на Р България в Босна и Херцеговина, както следва: e-mail: [email protected]  в срок до 30.06.2021 г.

 

10. Допълнителна информация:

Кандидатите се уведомяват за резултатите от процедурата по оценяване, подбор и одобрение на проектните предложения в срок до 14 работни дни от приключване на отделните етапи на процедурата. Посолството на Република България в Босна и Херцеговина няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.Приложение 1

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

 

Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

 

 

1.      е обявено в несъстоятелност;

2.      е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3.      е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;

4.      е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5.      има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;

6.      има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

 

 

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

 

 

1.      е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;

2.      не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;

3.      е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;

4.      е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

5.      е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;

6.      има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

 

(7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

 

1.      при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2.      които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация