Diplomatic missions

Africa

Asia

Australia and Oceania

Europe

North America

South America

Kosovo, Prishtina, Embassy of the Republic of Bulgaria

Informatori Për Viza

11 January 2022 Consular News

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME PËR APLIKANTËT:

Numri për rezervimin e terminave për një intervistë për vizë  është

0900 10 200

"Kërkesat e përgjithshme" për aplikantët që janë me nënshtetesi kosovare, në mënyrë që të aplikojnë për një vizë afatshkurtër janë:

 

Formulari i aplikimit per vizë (https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-application-forms), mbushur  plotësisht dhe të nënshkruar nga aplikanti - (për fëmijët nën moshën 18 vjeçare aplikimi duhet të jetë nënshkruan nga të dy prindërit bashkëngjitur me një kopje të certifikatës së lindjes).

 

 1. Nëse ka fusha të pa plotësuara në formularin e aplikimit per visa, stafi konsullor ka të drejtë të mos pranojë kërkesën dhe personi duhet të bëjë një termin të ri për intervistë për vizë.

 

 1. Një foto me dimenzion të pasaportas, jo më të vjetër se gjashtë muaj e fundit, të ngjashëm me specifikimet ICAO

 

 1. Pasaporta duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta, vlefshmëria e të cilës duhet ë jetë të paktën tre muaj pas përfundimit të qëndrimit (origjinale +kopje)

 

 1. Fotokopje e vizave të mëparshme /leshuar ne tre vitet e fundit/ bullgare dhe të Shengenit (nëse posedon)

 

 1. Taksa e vizës - 80 euro për person mbi moshen 12 vjeçare - në ProCredit Bank

(1110-279346-01-01-60)

 

Pa taksa  - për fëmijët nën 12 vjeç                       

                - për pasaportat e lëshuara nga MUP R SRBIJE KOORDINACINA UPRAVA

 

 1. Per sectorin konsullor prane Ambasadës së Bulgarisë eshtë e nevojshme sigurimi shëndetesor që mbulon të gjithë periudhën e qëndrimit, i vlefshëm për të gjitha shtetet e Shengenit dhe Bashkimit European që mbulon çdo shpenzim që mund të lind në lidhje me riatdhesimin për arsye mjekësore, vëmendje urgjente mjekësore, trajtimin spitalor urgjent të vdekjes gjatë qëndrimit; mbulesa minimale duhet të jetë 30 000 EUR (ditët e qendrimit të vizës do të korrespondojnë me ditët e mbuluara nga sigurimi)

 

Dokumentet që duhet të dorëzohen nga të gjithë aplikantët, përveç dokumenteve të sipërpërmendura në varësi të llojit të vizës afatshkurtër:

 

Lista e dokumenteve mbështetëse për aplikimet me qëllim
TRANZIT

 • Dëshmi për mjete të mjaftueshme për qëndrim: p.sh.
  - Raporti i xhirollogarisë bankare në emrin të aplikuesit (më së paku 200 €(bilanci aktiv) nëse udhëtojnë me autobus ose më së paku 500 €(bilanci aktive) nëse udhëtojnë me makinë private
 • Dëshmi per sigurimin e transportit (biletë autobusi, makina….. )
 • Dokumentet e mëposhtme nga secila prej kategorive:

Nëse aplikuesi është i punësuar:
- Kontrata e punës
- Vërtetimin mbi pagesën e taksave në emër të tyre nga punëdhënësi gjatë 6 muajve të fundit
- Konfirmim i pushimit nga punëdhënësi

Nëse aplikuesi është pronar i një biznesi:
- Certifikata e regjistrimit të biznesit
- Deklarata tatimore e kompanisë së Kosovës

Nëse aplikuesi është në pension:
- Deklarata e pensionit gjatë 6 muajve të fundit

Nëse aplikuesi është student:
- Kartë studenti ose kopje e matrikullimit në indeksin e universitetit dhe studentëve nënshkruar dhe e vulosur nga universitet

Nëse aplikuesi është nën moshën 18 vjeç dhe që udhëtojnë vetëm ose me një prind apo kujdestarit ligjor të vetëm:
- Të dy autoritetet e prindërve dhe kujdestarët ligjorë duhet të jenë të pranishëm kur dorëzohet aplikacioni për vizë. Përjashtim nga kjo duhet të bëhet në qoftë se prindi i vetëm me të cilin i mituri ka për të udhëtuar mban autoritetin prindëror vetëm. Prindi i vetëm duhet të paraqesë një dokument zyrtar që dëshmon se ai / ajo është i vetmi autoritet prindëror p.sh. certifikata e lindjes së të miturit (që tregon vetëm një prind), certifikatën e vdekjes, marrëveshjen e divorcit ose marrëveshje të kujdestarisë.

Lista e dokumenteve mbështetëse për aplikimet me qëllim
TURIZMI

 • Dëshmia e akomodimit (p.sh. hotel konfirmim rezervimit, voucher ..) dhe detajet prenotimit (p.sh. plani i udhëtimit)
 • Dëshmi për mjete të mjaftueshme për jetesë: p.sh.
  - Raporti i xhirollogarisë bankare të 6 muajve të fundit në emer të aplikuesit
  - Dëshmi për te ardhurat e rregullt dhe të rrëshqet prej paga për 6 muajt e fundit

(bilancin aktive së paku 500 €, ose 50 € në ditë, nëse qëndrimi është 10 ditë)

 

 • Certifikatat e gjendjes civile (jo më të vjetra se 6 muaj)
  - Certifikata origjinale e lindjes, certifikata origjinale e përbashkët familjare, certifikata origjinale e martesës dhe / ose certifikata origjinale e vdekjes (nëse posedon)
 • Dokumentet e mëposhtme në lidhje me situatën personale të aplikuesit do të paraqiten nga secila prej kategorive:

Nëse aplikuesi është i punësuar:
- Kontrata e punës
- Vërtetim mbi pagesën e taksave në emër të tyre nga punëdhënësi gjatë 6 muajve të fundit
- Konfirmim pushime nga punëdhënësi

Nëse aplikuesi është pronar i një biznesi:
- Certifikata e regjistrimit të biznesit
- Deklaratë tatimore të kompanisë së Kosovës

Nëse aplikuesi është në pension:
- Deklaratat e pensioneve gjatë 6 muajve të fundit

Nëse aplikuesi është student:
- Kartë studenti ose kopje e matrikullimit me indeksin e universitetit dhe studentëve nënshkruar dhe e vulosur nga universiteti

Nëse aplikuesi është nën moshën 18 vjeç dhe udhëton vetëm ose me një prind apo kujdestarin ligjor të vetëm:
- Të dy autoritetet e prindërve dhe kujdestarët ligjorë duhet të jenë të pranishëm kur dorëzohet aplikacioni për vizë. Përjashtim mund të bëhet vetëm nëse prindi i vetëm me të cilin i mituri ka për të udhëtuar mban autoritetin prindëror vetëm. Prindi i vetëm duhet të paraqesë një dokument zyrtar që dëshmon se ai/ajo është i vetmi autoritet prindëror p.sh. certifikata e lindjes së të miturit (që tregon vetëm një prind), certifikatën e vdekjes, marrëveshjen e divorcit ose marrëveshje të kujdestarisë.

Lista e dokumenteve mbështetëse për aplikimet me qëllim
VIZITË PRIVATE

 • Dëshmi për mjete të mjaftueshme për jetesë: p.sh.
  - Raporti i xhirollogarisë bankare të 6 muajve të fundit në emer të aplikuesit
  - Dëshmi për te ardhurat e rregullt dhe të rrëshqet prej paga për 6 muajt e fundit

(bilancin aktive së paku 500 €, ose 50 € në ditë, nëse qëndrimi është 10 ditë)

 • Certifikatat e gjendjes civile (jo më të vjetra se 6 muaj)
  - Certifikata origjinale e lindjes, certifikata origjinale e përbashkët familjare, certifikata origjinale e martesës dhe / ose certifikata origjinale e vdekjes (nëse posedon)
 • Dëshmi e sponsorizimit dhe / ose banesë private
  - Siç është paraparë në legjislacionin kombëtar - ftesa e verifikuar nga shërbimet e migracionit në Bullgari.
 • Dokumentet e mëposhtme në lidhje me situatën personale të aplikuesit do të paraqiten nga secila prej kategorive:

Nëse aplikuesi është i punësuar:
- Kontrata e punës
- Vërtetim mbi pagesën e taksave në emër të tyre nga punëdhënësi gjatë 6 muajve të fundit
- Konfirmim pushime nga punëdhënësi

Nëse aplikuesi është pronar i një biznesi:
- Certifikata e regjistrimit të biznesit
- Deklaratë tatimore të kompanisë së Kosovës

Nëse aplikuesi është bujk:
- Dëshmi e pronësisë

Nëse aplikuesi është në pension:
- Deklaratat e pensioneve gjatë 6 muajve të fundit

Nëse aplikuesi është student:
- Kartë studenti ose kopje e matrikullimit me indeksin e universitetit dhe studentëve nënshkruar dhe e vulosur nga universiteti

Nëse aplikuesi është nën moshën 18 vjeç dhe udhëton vetëm ose me një prind apo kujdestarin ligjor të vetëm:
- Të dy autoritetet e prindërve dhe kujdestarët ligjorë duhet të jenë të pranishëm kur dorëzohet aplikacioni për vizë. Përjashtim mund të bëhet vetëm nëse prindi i vetëm me të cilin i mituri ka për të udhëtuar mban autoritetin prindëror vetëm. Prindi i vetëm duhet të paraqesë një dokument zyrtar që dëshmon se ai / ajo është i vetmi autoritet prindëror p.sh. certifikata e lindjes së të miturit (që tregon vetëm një prind), certifikatën e vdekjes, marrëveshjen e divorcit ose marrëveshje të kujdestarisë.

Lista e dokumenteve mbështetëse për aplikimet me qëllim
VIZITË BIZNESIT

 • Dëshmi për mjete të mjaftueshme për jetesë: p.sh.
  - Raporti i xhirollogarisë bankare të 6 muajve të fundit në emer të aplikuesit
  - Dëshmi për te ardhurat e rregullt dhe të rrëshqet prej paga për 6 muajt e fundit

(bilancin aktive së paku 500 €, ose 50 € në ditë, nëse qëndrimi është 10 ditë)

 • Certifikatat e gjendjes civile (jo më të vjetra se 6 muaj)
  - Certifikata origjinale e lindjes, certifikata origjinale e përbashkët familjare, certifikata origjinale e martesës dhe / ose certifikata origjinale e vdekjes (nëse posedon)
 • Ftesë ne form kërkese me shkrim nga kompania ose organizata ftuese, e nënshkruar dhe vulosur nga kompania, që përmban informacionin e mëposhtëm:
  - Emri, mbiemri dhe data e lindjes së personit të ftuar
  - Datat e sakta të qëndrimit të planifikuar
  - Adresa e banimit në vendin pritës
  - Informacion në lidhje qe sa kohë jane duke bashkëpunuar kompanitë
  - Vertëtim mbi shpenzimet gjatë periudës se qendrimit në Republiken e Bullgarisë. Nese shpenzimet mbulohen nga ftuesi duhet të jetë e deklaruar mbrenda ftesës. Nese shpenzimet mbulohen nga kompania ose organizata e dërguesit, aplikanti duhet të paraqesë një konfirmim nenshkruar dhe vulosur nga kompania e dërguesit, duke deklaruar pozicionin e tij/saj në kompani dhe qellimin e udhëtimit
 • Dëshmi e sponsorizimit dhe / ose banesë private
  - Siç është paraparë në legjislacionin kombëtar - ftesa e verifikuar nga shërbimet e migracionit në Bullgari.
 • Dokumentet e mëposhtme në lidhje me situatën personale të aplikuesit do të paraqiten nga secila prej kategorive:

Nëse aplikuesi është i punësuar:
- Kontrata e punës
- Vërtetim mbi pagesën e taksave në emër të tyre nga punëdhënësi gjatë 6 muajve të fundit
- Konfirmim pushime nga punëdhënësi

Nëse aplikuesi është pronar i një biznesi:
- Certifikata e regjistrimit të biznesit
- Deklaratë tatimore të kompanisë së Kosovës

Nëse aplikuesi është bujk:
- Dëshmi e pronësisë

Nëse aplikuesi është në pension:
- Deklaratat e pensioneve gjatë 6 muajve të fundit

Nëse aplikuesi është një shofer autobusi duke punuar për një kompani të udhëtimit:
- Informata rreth grafikut e udhëtimit (orari, vendi i ndalimit dhe kohëzgjatja, licencë e vlefshme)
- Dëshmi mbi dokumentacionin e firmës (certifikata e regjistrimit, informata mbi biznesit, certificata e numri fiskal, certifikata e TVSH-s, dokument marrëveshje në mes të dy kompanive)
- Lista e shoferëve, së bashku me kopjet e vërtetuara të regjistrimit të automjeteve dhe certifikatën e kontrollit teknik vjetor
- Lista e të gjithë punonjësve, së bashku me kopje të faqes së parë së pasaportës, foto dhe licensë të shoferëve (në rast se licenca nuk mund të lihen në ambasadë gjatë përpunimit të kërkesës për vizë, një kopje e vërtetuar prej noterit)

Nëse aplikuesi është gazetar:
- Një certifikatë e lëshuar nga një organizatë profesionale dhe një dokument nga punëdhënësi duke deklaruar qëllimin e udhëtimit

Lista e dokumenteve mbështetëse për aplikimet me qëllim
ARSYE MJEKËSORE

 • Dëshmi për mjete të mjaftueshme për jetesë: p.sh.
  - Raporti i xhirollogarisë bankare të 6 muajve të fundit në emer të aplikuesit
  - Dëshmi për te ardhurat e rregullt dhe të rrëshqet prej paga për 6 muajt e fundit

(bilancin aktive së paku 500 €, ose 50 € në ditë, nëse qëndrimi është 10 ditë)

 • Certifikatat e gjendjes civile (jo më të vjetra se 6 muaj)
  - Certifikata origjinale e lindjes, certifikata origjinale e përbashkët familjare, certifikata origjinale e martesës dhe / ose certifikata origjinale e vdekjes (nëse posedon)
 • Akomodimi (nëse aplikanti nuk është duke qëndruar në një spital gjatë gjithë trajtimit mjekësor);
  - Vërtetim rreth akomodimeve të tjera (p.sh. rezervimi i hotelit, certifikatë për pronësi...)
  - Në qoftë se akomodimi ofrohet nga një person privat: një ftesë e personit privat verifikuar nga shërbimet e migracionit në Bullgari
 • Konfirmim zyrtar për trajtim ose termin nga institucioni mjekësor
 • Vërtetim nga mjeku i Kosovës dhe / apo institucionit mjekësor që konfirmon se trajtimi mjekësor është i nevojshëm
 • Dëshmi për mjete të mjaftueshme financiare për të paguar për trajtimin mjekësor dhe shpenzimet e lidhura
 • Dëshmi mbi pagesën e trajtimit
 • Dokumentet e mëposhtme në lidhje me situatën personale të aplikuesit do të paraqiten nga secila prej kategorive:

Nëse aplikuesi është i punësuar:
- Kontrata e punës
- Vërtetim mbi pagesën e taksave në emër të tyre nga punëdhënësi gjatë 6 muajve të fundit
- Konfirmim pushime nga punëdhënësi

Nëse aplikuesi është pronar i një biznesi:
- Certifikata e regjistrimit të biznesit
- Deklaratë tatimore të kompanisë së Kosovës

Nëse aplikuesi është bujk:
- Dëshmi e pronësisë

Nëse aplikuesi është në pension:
- Deklaratat e pensioneve gjatë 6 muajve të fundit

Nëse aplikuesi është student:
- Kartë studenti ose kopje e matrikullimit në indeksin e universitetit dhe studentëve nënshkruar dhe e vulosur nga universiteti

Nëse aplikuesi është nën moshën 18 vjeç dhe udhëton vetëm ose me një prind apo kujdestarit ligjor të vetëm:
- Të dy autoritetet e prindërve dhe kujdestarët ligjorë duhet të jenë të pranishëm kur dorëzohet aplikacioni për vizë. Përjashtim mund të bëhet vetëm nëse prindi i vetëm me të cilin i mituri ka për të udhëtuar mban autoritetin prindëror vetëm. Prindi i vetëm duhet të paraqesë një dokument zyrtar që dëshmon se ai / ajo është i vetmi autoritet prindëror p.sh. certifikata e lindjes së të miturit (që tregon vetëm një prind), certifikatën e vdekjes, marrëveshjen e divorcit ose marrëveshje të kujdestarisë.

 

Lista e dokumenteve mbështetëse për aplikimet me qëllim
KULTURORE, SPORT DHE AKTIVITETET ARSIMORE

 • Dëshmi rreth akomodimit

- rezervimi i hotelit
- Nese shpenzimet dhe akomodimi mbulohen nga kompania ose organizata e ftuesit, aplikanti duhet të paraqesë një konfirmim nenshkruar dhe vulosur nga kompania ftuese 

- Nese shpenzimet mbulohen nga kompania ose organizata e dërguesit, aplikanti duhet të paraqesë një konfirmim nenshkruar dhe vulosur nga kompania e dërguesit

 • Dëshmi për mjete të mjaftueshme për jetesë: p.sh.
  - Raporti i xhirollogarisë bankare të 6 muajve të fundit në emer të aplikuesit
  - Dëshmi për te ardhurat e rregullt dhe të rrëshqet prej paga për 6 muajt e fundit

(bilancin aktive së paku 500 €, ose 50 € në ditë, nëse qëndrimi është 10 ditë)

 • Certifikatat e gjendjes civile (jo më të vjetra se 6 muaj)
  - Certifikata origjinale e lindjes, certifikata origjinale e përbashkët familjare, certifikata origjinale e martesës dhe / ose certifikata origjinale e vdekjes (nëse posedon)
 • Dokumentet e nevojshme për çdo prej kategorise:
  a) Për veprimtaritë artistike, kulturore dhe arsimore: kërkesa nga kompania ose organizata ftuese, vertëtuar me vulën zyrtare dhe nënshkrimin e kompanisë ose organizates, që përmban informacionin e mëposhtëm:

- Emri, mbiemri dhe data e lindjes së personit të ftuar
- Datat e sakta të qëndrimit të planifikuar
- Adresa e banimit në vendin pritës
- Vertëtim mbi shpenzimet gjatë periudës se qendrimit në Republiken e Bullgarisë. Nese shpenzimet mbulohen nga ftuesi duhet të jetë e deklaruar mbrenda ftesës. Nese shpenzimet mbulohen nga kompania ose organizata e dërguesit, aplikanti duhet të paraqesë një konfirmim nenshkruar dhe vulosur nga kompania ose organizata e dërguesit
b) Për pjesëmarrësit në aktivitetet sportive:
- Vertëtim qe personi eshtë sportist (prej klubit ose organizatës qe prezenton)
- Ftesa nga klubi ose federata qe organizon aktivitetin sportiv në vendin pritës
- Vërtetim nga klubi ose federata sportive e vendit dërgues
- Dëshmi e taksës së paguar të regjistrimit të ngjarjes ose turneut (nëse kërkohet)

 1. c) Nëse aplikuesi është një artist:
  - Dëshmi mbi kualifikimin (p.sh. prova e anëtarësisë në një shoqatë profesionale ose kontratë punës me teatrin, etj.)
  - Dokumentacionin e lëshuar nga organizatori në lidhje me ngjarjen duke treguar datën, vendin, dhe numrin i shfaqjeve
 • Dokumentet e mëposhtme në lidhje me situatën personale të aplikuesit do të paraqiten nga secila prej kategorive:

Nëse aplikuesi është i punësuar:
- Kontrata e punës
- Vërtetim mbi pagesën e taksave në emër të tyre nga punëdhënësi gjatë 6 muajve të fundit
- Konfirmim pushime nga punëdhënësi

Nëse aplikuesi është pronar i një biznesi:
- Certifikata e regjistrimit të biznesit
- Deklaratë tatimore të kompanisë së Kosovës

Nëse aplikuesi është bujk:
- Dëshmi e pronësisë

Nëse aplikuesi është në pension:
- Deklaratat e pensioneve gjatë 6 muajve të fundit

Nëse aplikuesi është student:
- Kartë studenti ose kopje e matrikullimit në indeksin e universitetit dhe studentëve nënshkruar dhe e vulosur nga universiteti

Nëse aplikuesi është nën moshën 18 vjeç dhe udhëton vetëm ose me një prind apo kujdestarit ligjor të vetëm:
- Të dy autoritetet e prindërve dhe kujdestarët ligjorë duhet të jenë të pranishëm kur dorëzohet aplikacioni për vizë. Përjashtim mund të bëhet vetëm nëse prindi i vetëm me të cilin i mituri ka për të udhëtuar mban autoritetin prindëror vetëm. Prindi i vetëm duhet të paraqesë një dokument zyrtar që dëshmon se ai / ajo është i vetmi autoritet prindëror p.sh. certifikata e lindjes së të miturit (që tregon vetëm një prind), certifikatën e vdekjes, marrëveshjen e divorcit ose marrëveshje të kujdestarisë.

 

Lista e dokumenteve mbështetëse për aplikimet me qëllim
VIZITË ZYRTARE

 

 • Ftesa nominative zyrtare dërguar nga një institucion i BE-së ose të Shtetave Anëtare i cili përfshin informacion se kush i mbulon shpenzimet që dalin nga vizita

 

 • Letër nga autoritet kosovare me të cillin konfirmohet se aplikuesi është pjesë e delegacionit zyrtar

 

Dokumentet duhet të organizohen në mënyrë që u përmend më lart.


Nëse dokumentet nuk janë te organizuara si në shënimet e lart përmendura, aplikacioni NUK DO TË PRANOHEN dhe personi duhet të bëjë një takim tjetër për intervistë.

 

 

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More