JOB OPPORTUNITIES

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност „Главен експерт“ – една щатна бройка, отдел „Културни програми и международно културно сътрудничество“, Държавен културен институтI. Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, реши:1. Допуска до...

обявява конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност: „Главен експерт” – една щ

ОБЯВЛЕНИЕ       Държавният културен институт към Министъра на външните работи, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /приета с ПМС № 304 от 03.12.2019 г., обн. ДВ, бр.97 от 10.12.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., изм. и доп. ДВ бр.29 от 09.04.2021 г., в сила от 09.04.2021 г./, обявява конкурс за назначаване на държавен служител на...