НОВИНИ

УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДЪРЖАВИНЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС В ИТАЛИЯ

19/03/24

В периода 11 - 15 март 2024 г. под егидата на Европейския колеж по сигурност и отбрана (ESDC), Италианският център за висши отбранителни изследвания (CASD) в гр. Рим организира обучителен курс „Защита на културните ценности“ (CPPC),  на който взе участие Илиян Лолугов - началник на отдел „Културна политика“ в Държавния културен институт.

Курсът е инициатива в рамките на програмата за обучение на ESDC за 2024 г и е насочен към висши длъжностни лица и експерти от среден ранг от държавите-членки на ЕС, институции и агенции на ЕС. Курсът разглежда и анализира предизвикателствата пред опазването на културните ценности и предоставя инструменти за справяне с тези предизвикателства. Обучението е  своевременна възможност за участниците (представители на международни НПО, работещи на оперативно ниво в предотвратяването на конфликти, администрацията, дипломати, военни и полиция) за създаване на мрежа от контакти между експерти , които да работят координационно в областта на опазването на културните ценности и тяхното управление в контекст на възстановяване и стабилизиране след конфликти. Места и номинации за курса се определят посредством електронна платформа за предварителна селекция на база на тест от три компонента за оценка на автономно знание (AKU) на кандидатите преди началото на присъствената фаза на курса. Общият брой на участниците бе  35 души от държавите членка на ЕС.

Курсът има за цел да повиши осведомеността относно необходимостта от опазване на културното наследство, което обхваща нематериалното и материално движимо и недвижимо наследство, като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. Курсът също така има за цел да даде преглед на обхвата на дейностите и усилията на ЕС за опазване на културните ценности и да осигури основата за един интегриран и холистичен подход по отношение на закрила в кризисни ситуации, базиран на добри практики на международни организации (НАТО, ОССЕ, ЮНЕСКО) и техните цели в областта на защитата на културните ценности. Сред важните теми от обучителния курс са: Развитие и опазване на културните ценности – нормативна уредба, Международното право за културното наследство през призмата на съдебна практика на Международния съд, Опазване на културните ценности - предизвикателства, възможности и рискове по време на военни операции в 21 век, Престъпления срещу културни ценности по време на конфликт и криза, организирана престъпност, противодействието на незаконния трафик на културни ценности, Културни политики на ЕС със значение за CPP, Ролята на ЮНЕСКО в опазването на културните ценности и културните права на малцинствата.

През последните години незаменими културни ценности са безвъзвратно изгубени в Египет, Ирак, Сирия, Мали и Афганистан и др. Защитата и грижата за културните ценности както директно, така и чрез работа на международни организации и изграждането на междукултурни връзки – е жизненоважна част от културната политика на ЕС, показваща уважението към европейското наследство и това на другите култури като ценен източник на общото наследство и световното културно многообразие на човечеството.

Курсът предлага възможност за по-задълбочено разбиране на културната политика на ЕС за защитата на културните ценности и приноса за по-нататъшното развитие на европейска култура на сигурност и сътрудничество между ЕС и партньори извън ЕС за защита на културното наследство на човечеството и неговото запазване за бъдещите поколения.