ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Културен институт към министъра на външните работи

МИСИЯ
Да бъде интегрална част от международното културно сътрудничество и да съдейства за успешното изпълнение на външнополитическите приоритети на България със средствата на културната дипломация.

ЦЕЛИ
 Да участва в конструирането на положителния образ на България като съвременна държава с богата древна и динамична съвременна култура и потенциал да даде своя принос в глобалните процеси на междукултурен диалог.
 Да работи и съдейства за издигане значението и ролята на България като активен партньор в международното културно сътрудничество.
 Да съдейства за максималното използване на ресурса на повишения международен авторитет на България за разширяване на културното присъствие на България зад граница.
 Да съдейства за изпълнението на регионални външнополитически приоритети чрез културна дипломация.

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ:
 Подкрепя програми и проекти, които поставят акцент върху културното многообразие и междукултурен диалог, като водеща тема в актуалния дневен ред на Европейския съюз
 Насърчава установяването на директни връзки между българските културни оператори и сродни на тях чужди с цел създаване на условия за успешното интегриране на националната култура в европейската и световна сцена.
 Подпомага и работи за приоритетното изпълнение на културни проекти и програми като елемент от трансформацията на културното сътрудничество по посока на интегрирането на междукултурния диалог като водещо за Европейския съюз направление в културната област.
 Развива стратегия и работи за координиране на международната културна дейност на правителствените и неправителствени организации, ангажирани в областта на международната културна политика.
 Насърчава активните на полето културни организации за разширяване на географския периметър за популяризиране на образа на България и повишаване на интереса към нейната история, култура и съвременен духовен облик.
 Стимулира и оказва професионално съдействие на българските дипломатически мисии за изпълнението на двустранни и многостранни културни проекти и прояви.

 "как виждаш България?" Самуил Стоянов, 2007,
светлинна кутия,  плексиглас, неонови тръби, фолио

 

 

Вътрешни правила за управлението на ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ФОНД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1. С вътрешните правила се определят условията и реда за поддържане, разширяване и представяне на художествения фонд на Министерство на външните работи.Чл.2. (1) Художественият фонд на Министерство на външните работи, наричан Фондът, се състои от художествени произведения, собственост на Министерство на външните работи и такива предоставени по силата на сключени договори с музеи, галерии, други юридически лица и физически лица за временно съхраняване, показване и...

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА  НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА, ГАЛЕРИЯ „МИСИЯТА“ И ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТДържавният културен институт провежда изцяло съвместните проекти с партньори, работата на своята галерия, както и връзките си с обществеността при предприемане на всички мерки за защита на личните данни на физическите лица в съответствие с изискванията и правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета...

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност Когато посещавате уебсайт, можете да съхраните или извлечете информация на своя браузър най-често под формата на „бисквитки“.  Тази информация, която може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет  (компютър, таблет или мобилен телефон) най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за...

Ограничаване отговорността на администрациите, за авторските права и обработването на лични данни

 Тази интернет страница е официална страница на Държавния културен институт към министъра на външните работи по смисъла на чл. 10, ал. 3 от Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното: Съдържание, разположено на интернет страницата Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия,...