Българо-Норвежки проект

Българо-Норвежки проект

Инициативата Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“ е инициатива, която се  изпълнява от Министерството на външните работи в партньорство с „Норвежки център за изследвания на Холокоста и малцинствата“ от страна на донорите и с Дипломатическия институт и Държавния културен институт към министъра на външните работи на  Р. България, от българска страна.

Проектът цели да окаже подкрепа на Министерство на външните работи и други заинтересовани страни при изпълнението на ангажиментите на България като член на ЕС и „Международния алианс за възпоменание на Холокоста“ (МАВХ) за интеграцията на мерки, посветени на предотвратяване на антисемитизма в съответните национални стратегически документи и планове за действие, по-специално по отношение на разработването и прилагането на първия Национален план за действие (НПД) за борба с антисемитизма.

Чрез изпълнението на посочените дейности проектът цели да повиши институционалния капацитет и експертиза на българското МВнР и други компетентни институции, да увеличи интереса и познанията на българските граждани и да повиши обществената информираност за еврейската култура, да укрепи академичните изследвания за Холокоста, както и да развие устойчиво сътрудничество и обмяна на опит между България и Норвегия.

Дейностите, планирани от Държавния културен институт 

·         Планираните дейности се реализират паралелно с осъществяваните проекти на МВнР (изготвянето на Национален план) и Дипломатическия институт (социологическото проучване, дигитална платформа, международни конференции и изграждане на академична мрежа).

·         Дейностите на ДКИ включват значителен брой партньори от различни сектори. Целта е да се създадат продукти, които устойчиво и иновативно да комуникират в публичното пространство темите на проекта.

·         Дейностите ще акцентират върху увеличаване интерес и познанията на българската общественост за еврейската култура в многообразната картина на българското общество, да насърчи академичните изследвания за Холокоста.

·         Изготвените продукти ще служат като аргументи и доказателства за международната комуникация на страната – в рамките на МАВХ; да се изтъкне спецификата на „българския случай“ в исторически план и възможностите да се утвърждава позитивен образ на страната като активно ангажирана да противодейства на проявите на антисемитизъм и език на омразата.

Организация

  •                 Провеждане на изследвания, работни групи и дискусионни форуми;
  • ·         Тренингови сесии за младо поколение „Посланици на инициативата“
  • ·         Изготвяне на изследвания, които да станат основа за пътуващи (документални и авторски) изложби
  • ·         Изработване на материали – постери, изложби, видео-материали, които да станат част от продължаващите дейности в Националния план за противодействие на антисемитизма и комуникационни дейности, както и част от материалите на ДКИ по темата.

Изследвания

Дейност 7.1 - изследвания и подбор на материали, които са посветени на еврейското културно наследство. Изследванията са възложени на експерти от академичния сектор и НПО, организации на еврейската общност. Темата за еврейското наследство е илюстративна за историята на българското общество, неразделна част от неговото богатство и многообразие и трябва да допринесе за коректната интерпретация на днешния обществен живот. Подготвената документация и материали се използват в другите модули на...

Посланици на инициативата

 Дейност 7.3.а включва организиране на обучителен модул от млади „Посланици на инициативата “, които да бъдат подготвени да дискутират или да участват в проекти, които продължават дейностите, инициирани от проекта. Целта е да бъдат подготвени група от бъдещи лидери, да се създаде мрежа от активисти, които водят диалог по темите от еврейската история в България. Дейностите ще се реализират съвместно с партньори от академичния и културен сектор, медиите и еврейските организации....