Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Белгия, Брюксел, Посолство на Република България

Консулски услуги за консулски окръг Белгия и Люксембург

12 Октомври 2020 Консулски съобщения

От 12 октомври 2020 г. Консулската служба на Посолството в Брюксел възстановява в пълен обем предварителното записване за подаване на заявления за издаване на нови лични карти, паспорти и временни паспорти чрез интернет-платформата eBDS (https://www.consulatebg.eu/ за предварително запазване на дата и час след 4 януари 2021 г. Предварително запазване на дата и час за периода до 30 декември 2020 г. ще продължи да се извършва и по телефон  +32(0)2 375 86 50 всеки работен ден от 14.30 до 17.00 ч. или по електронна поща [email protected].

Приемното време за граждани за извършване на консулски услуги е от 10.00 до 13.30 ч. всеки работен ден, с изключение на неприсъствени дни и последния работен ден от месеца, с допълнително приемно време всяка сряда от 14.30 до 17.00 ч. за получаване на готови документи. Приемът се осъществява при стриктно спазване на санитарно-епидемиологичните изисквания. С предимство се ползват родители с деца и хора с увреждания.

През приемното време се извършва:

- приемане на заявления за издаване на български лични документи (БЛД) и получаване на готови документи;

- издаване на нотариални удостоверявания и заверки на подпис, съдържание, дата, препис от документ, преводи и др.;

- издаване на удостоверителни документи, съставяне на актове за гражданско състояние (акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт) и др.

Приемане на заявления за издаване на български лични документи (лична карта, паспорт или временен паспорт) се извършва само след предварително записване и след попълване на електронен формуляр чрез интернет-платформата eBDS (https://www.consulatebg.eu/.

По изключение при спешни случаи, предварителното записване може да се извърши и по телефон +32(0)2 375 86 50 (всеки работен ден от 14.30 до 17.00 ч.) или електронна поща [email protected]. При записан по телефона или по електронна поща час, препоръчваме предварително попълване на съответния формуляр, който може да бъде свален от интернет-платформата или от интернет-страницата на МВР на адрес https://www.mvr.bg/dbds/дейности/административни-услуги/blanki, което значително ще съкрати времето за приемане на заявлението.

Нотариални удостоверявания – заверки на подпис, съдържание, дата, преписи от документи, преводи, както и издаване на удостоверителни документи, се извършват без предварително записване в рамките на приемното време.

Получаването на готови документи (БЛД, заверени документи и удостоверения) се извършва без предварително записване всяка сряда от 14.00 до 17.00 ч.

За подаване на заявление за БЛД (лична карта, паспорт или временен паспорт) на пълнолетен гражданин е необходимо:

- Лично явяване в консулската служба;

- Заявление за издаване на документ за самоличност (предварително попълнен чрез интернет-платформата eBDS (https://www.consulatebg.eu/), а при невъзможност - предварително попълнен и разпечатан формуляр, който може да бъде свален от платформата или от интернет-страницата на МВР на адрес https://www.mvr.bg/dbds/дейности/административни-услуги/blanki;

- Представяне на български документ за самоличност, с който заявителят разполага (паспорт, лична карта, СУМПС) – валиден или с изтекъл срок;

- Удостоверение за раждане – само при липса на други документи;

- В случай че заявителят не разполага с лични или други удостоверителни документи, допуска се установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които попълват в консулската служба декларации за удостоверяване самоличността на заявителя. Подписите на свидетелите се заверяват, за което се заплаща такса.

- Заплащане на такса. Таксите могат да се видят тук.

За подаване на заявление за БЛД на малолетен или непълнолетен гражданин, включително временен паспорт, е необходимо:

- Лично явяване на двамата родители и детето в консулската служба. За издаване на първа лична карта е достатъчно да присъства само единият родител;

- Заявление за издаване на документ за самоличност, подписано от двамата родители. Предварителното попълване на съответния формуляр, който може да бъде свален от сайта на МВР на адрес …, съкращава значително времето за приемане на заявления;

- Удостоверение за раждане на детето, издадено от Р България, и предходен личен документ на детето, ако е издаван;

- Валиден български личен документ за всеки от двамата родители;

- При отсъствие на един от родителите се представя нотариално заверено пълномощно от отсъстващия, влязло в сила съдебно решение за подаване на заявление и получаване на БЛД на детето еднолично от родителя, който се явява или смъртен акт за починал родител;

- Подаване на заявление за издаване на временен паспорт на дете на възраст до 1 година, родено в Белгия или Люксембург, е възможно да се извърши с многоезично извлечение от акта за раждане, издадено от властите в Белгия или Люксембург;

- Заплащане на такса.

Срокът за издаване и получаване в консулската служба на български личен документ с обикновена поръчка е до 45 дни, а с бърза поръчка - до 35 дни (със заплатена такса по сметка на DHL- 38.29 евро).

Срокът за издаване на временен паспорт е до 3 работни дни.

Заплащането на таксите за консулските услуги се извършва с дебитни или кредитни карти чрез използване на ПОС терминално устройство в Консулската служба или по банков път чрез превод по банкова сметка. Плащанията в брой за извършване на консулски услуги се допускат само по изключение и при доказана крайна необходимост.

Заверки и легализации

Консулската служба обръща внимание на гражданите, които желаят да заверят извършени в Белгия и Люксембург преводи, че поради съществуващата противоречива практика в България, в някои случаи българските институции могат да не приемат извършените в чужбина преводи, когато документите се представят по частен път, въпреки извършеното от дипломатическото представителство удостоверяване на подписа на преводача. Препоръчваме заверените с „апостил” документи, издадени в Белгия и Люксембург, да се превеждат в България.

България, Белгия и Люксембург са страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Съгласно тази Конвенция официалните документи, издавани в тези страни, следва да бъдат заверявани с „апостил”, за да имат правна сила на територията на другата държава.

В тази връзка, актовете за гражданско състояние, издадени в България, се заверяват с „апостил” в Министерство на външните работи – служба „Административно обслужване на гражданите” на адрес: София, ул. "Алфред Нобел" № 2

Документи, издавани от съдебните власти в България, се заверяват с „апостил” от Министерството на правосъдието на адрес София, ул."Славянска" 1

Актовете за гражданско състояние, издадени в Белгия, се заверяват с „апостил” във Федерална служба по външни отношения – служба „Легализации” на адрес: 27, Rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles. Работно време: 09.00 - 12.30 ч., 13.30 - 15.30 ч.

Актовете за гражданско състояние, издадени в Люксембург, се заверяват с „апостил” в Министерството на външните отношения и емиграция – „Дирекция протокол и канцелария” на адрес: 43, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Тел.: +352 478 8300; +352 2478 8300

Гражданско състояние

Регистриране в България на граждански брак, сключен в Белгия

Оригинален пълен препис от акта за сключен граждански брак (Copie integrale del'acte de mariage), удостоверяващ сключването на граждански брак, заверен с „апостил” и придружен от заверен превод на български език, се представя в общината в България по постоянен адрес на този от съпрузите, който е български гражданин. Ако и двамата съпрузи са български граждани, документите се представят в общината по постоянен адрес на съпруга.

Преводите, които са извършени в Белгия, се заверяват в Консулската служба на Посолството, при условие че са изготвени от регистриран в Консулската служба заклет преводач (вижте списъка на регистрираните в Посолството преводачи). Извършените в България преводи се заверяват от Отдел „Административно обслужване на български и чужди граждани” на Дирекция „Консулски отношения” при Министерството на външните работи (гр. София, ул. „Алфред Нобел” 2).

Регистриране в България на раждане на дете в чужбина

Оригинален пълен препис от акта за раждане (Copie integralе del’acte de naissance), удостоверяващ раждането, заверено във Федералната служба по външни отношения на Белгия (Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Rue des Petits Carmes 27, 1000 Bruxelles) или Люксембург (43, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg), придружен от заверен превод на български език, се представя в общината в България по постоянен адрес на този от родителите, който е български гражданин. Ако и двамата родители са български граждани, документите се представят в общината по постоянен адрес на майката. Въз основа на този документ се съставя български акт за раждане на детето и се издава удостоверение за раждане. Гражданите могат да поискат от консулската служба да извърши препращането на документите за вписване по служебен път. Необходими документи:

-       молба (свободен текст), в която се посочват имената на родителите, единни граждански номера или дати на раждане, постоянни адреси в България и адрес в Белгия или Люксембург;

-       документи за самоличност (паспорт, лична карта) на родителите;

-       оригинален пълен препис от акта за раждане (Copie integralе de l’acte de naissance), удостоверяващ раждането, придружен от заверен превод на български език.

Законът за гражданската регистрация предвижда 6-месечен срок за вписване в общината по постоянен адрес в България на раждането на дете на български гражданин в чужбина. Родителите могат да направят постъпки за издаване на паспорт на детето след получаване на българско удостоверение за раждане. (Относно реда и условията за подаване на заявление за издаване на паспорт, вижте информацията „Издаване на паспорт“.)

Регистриране в България на смърт, настъпила в Белгия или Люксембург

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в Белгия или Люксембург, се регистрира в Общината по адресната му регистрация в Република България.

За целта е необходим пълен препис от смъртния акт (Copie intégrale del'acte de décès) в оригинал, издаден от белгийската община, заверен с „апостил”, преведен на български език и заверен в Консулската служба. В Белгия или Люксембург преводът следва да бъде извършен от заклет преводач, регистриран при Посолството.

Смъртният акт може да бъде преведен и в България от лицензирана за това фирма и заверен в Дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи (гр. София, ул. „Алфред Нобел № 2).

Преведеният документ се внася в Служба „Гражданско състояние” на Общината по местоживеене в България на починалия за регистриране на смъртта. Консулската служба също може да изпрати преписа от смъртния акт, придружен от заверения превод по служебен ред. За това е необходимо да бъде предоставен адресът по местоживеене в България на починалия и този на съответната българска община.

За транспортиране на тленните останки на починал български гражданин е необходимо да наемете погребална агенция. Агенцията изготвя и заверява всички необходими документи за транспортирането, затварянето на ковчега и подготовката му за изпращане съгласно международните изисквания.

Консулската служба ще издаде единствено документ Laissez-passer mortuaire.

Българското посолство има пълна готовност да окаже необходимото съдействие на български граждани, станали жертва на криминални престъпления на територията на Белгия и Люксембург, изпаднали в беда при природни бедствия, терористичен акт или други непредвидени обстоятелства, както и за спазване на основните им човешки права и гарантиране на същото отношение към тях, както към гражданите на приемащата страна, в случаи на задържане.

Дежурен телефон само за спешни случаи в извънработно време: +32 473 981042.

Посолството на Република България в Кралство Белгия и Консулската служба към него са на различни адреси. Консулската служба се намира на адрес Rue Copernic 4C, Bruxelles 1180.

По-подробна информация за консулските услуги е публикувана на Интернет-сайта на Министерството на външните работи на Република България, рубрика „Услуги и пътувания“, на ел. адрес:

https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация