Дипломатически представителства

Австралия и Океания

Азия

Африка

Европа

Северна Америка

Южна Америка

Обява за приемане на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

27 Април 2020 Новини

Министерство на външните работи на Република България чрез Генералното консулство на Република България в Битоля обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2021 година.

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Република Северна Македония  са:

*Подкрепа за осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги.

*Осигуряване на приобщаващо и качествено образование,включително чрез подобряване на училищната инфраструктура.

*Защита и гарантиране правата на децата, хората с уврежданея и други уязвими групи.

*Развитие на качествена и устойчива местна инфраструктура.

*Опазване на културното многообразие и насърчаване на междукултурното разбирателство.

*Укрепване на върховенството на закона, доброто управление и административния капацитет.

 

 1. Цели и обхват на проектите:

Насърчаване на свързаността във всичките и области,включително работа с младите хора,укрепване на добросъседските отношения,регионалната стабилност и взаимното сътрудничество,сътрудничество в областта на културата и социалната политика.

Стимулиране и подпомагане на изграждането на административния капацитет на Република Северна Македония с цел укрепване на закона и демократичното управление.

Повишаване качеството на образованието в учебните заведения на територията на страната посредством оборудването с технически средства на зали и кабинети за профилирано обучение по различни дисциплини,подобряване на сградния фонд и прилежащата инфраструктура посредством ремонтни дейности и установка на нови инсталации,ремонт на вътрешни помещения и др.

Предоставяне на по качествено здравеопазване посредством ремонт и реконструкция на здравни заведения,както и оборудване с модерна компютърна и специализирана  техника.

Подобряване условията за работа и насърчаване дейността на творчески колективи и спортни отбори в РСМ посредством оборудване със съвременни технически средства,музикални инструменти,спортни уреди,ремонт и реконструкция на сгради и др.

 1. Целеви групи:

Деца в неравностойно положение

Социално слаби групи

Местно население в градовете и селата

Държавна и местна администрация

Възможно по голям брой от хора, за които да бъде достъпен резултатът от реализираните проекти..

 1. Очаквани резултати:

*Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на Република България.

*Подобряване на социално-икономическото развитие.

*Подобряване на управлението.

*Намаляване на бедността и повишаване на благосъстоянието.

*Задълбочаване на взаимодействието между институциите на централно, регионално и местно ниво.

*Повишаване качеството на образователната система.

*Повишаване качеството на  здравните  услуги .

 1. Допустими стойности на проектите:

4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв.

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:

 • за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги - до 75 000 лв.;
 • за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности - до 270 000 лв.

4.3. Осигурено от кандидата съ-финансиране на дейности по проекта ще се разглежда като предимство при оценяването, подбора и одобряването на проектите.

 1. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2021 г. и не по-късен от 30 ноември 2021 г.

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2023 г.

 1. Допустими кандидати:
 • Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства – юридически лица на Република Северна Македония;
 • Международни и местни неправителствени организации;
 • Общини и техни обединения;
 • Образователни, здравни и социални институции;
 • Международни хуманитарни организации;

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8[1] от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

 1. Допустими дейности и разходи по проектите:

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

-  да са законосъобразни и да отговарят на принципите на отговорност, икономичност, ефикасност, ефективност и прозрачност;

- да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

- да са в рамките на стойността на проекта;

- да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

- изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

- дейности за осигуряване на публичност и видимост на предоставената финансова помощ, съгласно Насоките за публичност и видимост на българската помощ за развитие, на стойност от 3 до 5 % от общата стойност на проекта, но не повече от 5 хиляди лева.

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

* Разработване на нови или осъвременяване на съществуващи обучителни модули.

* Организиране и провеждане на обучения за служителите от администрацията на страната.

* Провеждане на обучения по конкретни теми в български институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията.

* Организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции.

* Разработване на изследвания и стратегии.

* Дейности за повишаване на информираността за правата на гражданите.

* Дейности за насърчаване на мултикултурния диалог и за ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омраза, дискриминацията и нетърпимостта в обществото.

* Дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и национални власти.

* Доставка на оборудване и материали, предназначени за обекти държавна или общинска собственост-училища, болници , детски градини,домове за стари хора и др.

* Строителни работи за подобряване на обекти държавна или общинска собственост-училища, болници, детски градини, домове за стари хора и др.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български  език: https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/satrudnichestvo-za-razvitie-humanitarna-pomosht

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Генералното консулство на Република България в Битоля може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 1. Начин и срокове за приемане на проектите:

Проектите се приемат единствено по електронен път на адрес : bitolaprojects@mfa.bg

Крайният срок за изпращане на проектите е 10.07.2020 година.

Телефони за връзка и консултации – 0038947202963/4 и 0038975282736

 1. Допълнителна информация:

Кандидатите се уведомяват за резултатите от процедурата по оценяване, подбор и одобрение на проектните предложения в срок до 14 работни дни от приключване на отделните етапи на процедурата. Генералното консулство на Република България в Битоля няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения.

 

Приложение 1

Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (извадки)

Чл.23(3) Не може да кандидатства за участие в предоставяне на помощ за развитие юридическо лице, което:

 1. е обявено в несъстоятелност;
 2. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 3. е в открито производство по несъстоятелност или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидат е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановило дейността си;
 4. е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(4) Не може да кандидатства за участие в предоставянето на помощ за развитие юридическо лице, член на чийто управителен орган:

 1. е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
 2. не е изпълнил задълженията си, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци в съответствие с приложимото към лицето законодателство;
 3. е предоставил умишлено документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана като условие за финансиране на дейности по линия на помощта за развитие, или не е предоставил такава информация;
 4. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
 5. е юридическо лице, за което е налице обстоятелство по ал. 3;
 6. има наличие на непогасени частни задължения към държавата, изброени в чл. 3, ал. 7 от Закона за Националната агенция за приходите.

(6) Когато членове на управителните органи са юридически лица, изискванията на ал. 5 се отнасят до техните представители в съответните управителни органи.

(7) Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие лица:

 1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ведомството, администриращо съответния проект, или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Приложение 2.

НАСОКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ВИДИМОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ

 1. Информационните материали използвани при изпълнение на комуникационния план по проекти за развитие, финансирани със средства по Българската помощ за развитие, следва да съдържат следните задължителни елементи на визуализация:
 • Логото на Българска помощ за развитие[2]; знамето на страната партньор, или логото на бенефициента, който изпълнява проекта; текст на официалния език на страната партньор, запазващ смисъла на следния текст на български и английски език Проект /име на проекта/ се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project /Project Title/ is funded with the Bulgarian Development Aid (в случай, че името на проекта е вече упоменато в съответния материал текстът може да бъде изписан, както следва: Този проект е финансиран със средства по Българската помощ за развитие /This project is funded with the Bulgarian Development Aid/); в случай, че информационните материали са предвидени за аудитория, говореща различен език от официалния език на страната-партньор, текстът може да бъде изписан на английски език, а при нужда и на езика на целевата аудитория, ако тя говори един и същи език, различен от официалния език на страната партньор.  
 • При проект, който се съфинансира и/или изпълнява едновременно от друг донор и/или международна организация изброените в т. 1.1. задължителни елементи, да бъдат съобразени и адаптирани към правилата за публичност на съфинансиращата организация, без да бъдат изпускани задължителните елементи изброени в т. 1.1.
 • При публикации, научни издания, наръчници, информационни уеб страници и други, които са свързани с представяне на социологически проучвания, статистически данни, анализи и т.н., които представляват оценка и/или могат да повлияят върху аудиторията по друг начин освен да информират, представяйки факти, да бъде използван следния текст като забележка:
 • Настоящата публикация (или друг вид материал) е изготвена с финансовата подкрепа на Българската помощ за развитие. Отговорност за съдържанието носят единствено изпълнителите на проекта /име на организацията изпълнител/ . При никакви обстоятелства материалите (в съответната публикация/материал) не могат да се разглеждат като отразяващи позицията на Република България и Българската помощ за развитие. / This publication has been produced with the assistance of the Bulgarian Development Aid. The contents of this publication are the sole responsibility of <name of the author/contractor/implementing partner/international organisation> and can in no way be taken to reflect the views of the Republic of Bulgaria and the Bulgarian Development Aid.
 1. Печатни информационни материали
  • Брошури, дипляни, листовки, плакати, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения, присъствени списъци, папки, тефтери, тетрадки, блок-листа и др. – следва да съдържат текста и логото на Българската помощ за развитие, съобразен със спецификите на целевата аудитория;
  • Банери и рекламни пана и др. – следва да съдържат всички задължителни елементи на визуализация, включително логото на Българската помощ за развитие. При тях може да се добави и наименованието, както и логото на бенефициента. Бенефициентът може да постави банери или рекламни пана и др. (напр. в помещенията на институции, изпълняващи или ползващи се от резултатите от проекти финансирани със средства на Българската помощ за развитие). Те се поставят в залите, където се провеждат събития по проектите – семинари, конференции, обучения, срещи и др.;
  • Промоционални и рекламни материали с малък размер (химикалки, USB, ключодържатели, значки, запалки и др.) – предвид малката площ на печатаемото поле задължителен елемент за визуализация е текстът: Българска помощ за развитие /Bulgarian Development Aid/ и лого на език, съобразен със спецификите на целевата аудитория;
  • Информационни табели – информационните табели следва да съдържат всички задължителни елементи за визуализация, като текстът се изписва задължително на официалния език на страната партньор и на английски език. При техническа възможност на място е препоръчително на информационната табела да бъде поставено логото на Българската помощ за развитие, при възможност придружено с логото или национално знаме на бенефициера на проекта.
 1. Публични събития – Организаторите на информационни и обучителни събития (семинари, конференции, работни срещи, информационни дни и др.), свързани с изпълнението на проекти за развитие финансирани със средства по Българската помощ за развитие /Bulgarian Development Aid/, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се финансира със средства по Българската помощ за развитие /Bulgarian Development Aid/, като използват горепосочените елементи на мерките за информиране и публичност. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието, в които е включено логото на Българската помощ за развитие

Всички документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани със събитието, трябва да отговарят на изискванията за визуализация, съгласно тези указания /прес-съобщения, сертификати за участие, рекламно-информационни карета, мултимедийни презентации, плакати и т.н/.

 1. Статии и интервюта – При публични изяви, статии и интервюта на представители на бенефициента, свързани с проекта е необходимо да се посочи ролята на Българската помощ за развитие /Bulgarian Development Aid/.
 1. Платени публикации и излъчвания – /рекламни карета, рекламни спотове, заставки, репортажи, филми, PR материали и др./ следва да бъде инкорпориран текстът: Проект /име на проекта/ се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project /Project Title/ is funded with the Bulgarian Development Aid и да се постави логото на Българската помощ за развитие като задължителен елемент за визуализация, съобразен със спецификите на целевата аудитория.
 2. Интернет

За информацията, разпространявана по интернет на уеб страниците, включително банери, графични изображения и други визуални материали, публикувани в страниците в социалните мрежи и чрез други онлайн платформи използвани от организациите, изпълняващи проекти по българската помощ за развитие, да бъде предвидено разполагането на текст „Проект /име на проекта/ се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project /Project Title/ is funded with the Bulgarian Development Aid, съобразявайки се със спецификите на комуникационния канал и аудиторията, като при възможност се разполага логото на Българската помощ за развитие (знамето на Р България) и знамето на страната-партньор.

 1. Информационни стикери

При закупуване на техническо и/или офис оборудване, необходимо за изпълнението на проекта или в резултат от него, бенефициентът следва да постави стикер на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани (знамето на Р България) логото на Българската помощ за развитие, знамето на страната партньор или логото на бенефициера, придружени с текс: Проект /име на проекта/ се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project /Project Title/ is funded with the Bulgarian Development Aid.

[1] Виж Приложение 1 към обявата

[2]  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация