НОВИНИ

Държавният културен институт - официално вписан като културна организация в Регистъра към Министерството на културата

20/01/23

От началото на тази година Държавният културен институт към министъра на външните работи след като кандидатства по определения ред за това, вече е вписан като културна организация в Регистъра на културните организации, който се управлява и води от Министерството на културата.

Това е една много важна стъпка в стратегическото развитие на Института, а след като през 2021 година бе приет за официален пълноправен член в мрежата на EUNIC – Европейска мрежа на културните институти, по предложение на Министерството на културата. Доброто институционално взаимодействие  между Министерство на културата и Държавния културен институт към министъра на външните работи илюстрира  добри резултати и реализирано партньорство по различни проекти и задачи, в това число и с българските културни институти в чужбина.

Вписването на ДКИ в Регистъра на културните организации ще даде възможност за кандидатстване по национални и общински програми с проекти. Също така ще допринесе за разширяването на партньорската мрежа, за новите възможности  в представянето на културно съдържание в страната и чужбина,  вкл. и представяне на българското културно и историческо наследство, реализирано чрез различни иновативни,  дигитални модели и нови проекти.