Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА  НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА, ГАЛЕРИЯ „МИСИЯТА“ И ВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ДЪРЖАВНИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
Държавният културен институт провежда изцяло съвместните проекти с партньори, работата на своята галерия, както и връзките си с обществеността при предприемане на всички мерки за защита на личните данни на физическите лица в съответствие с изискванията и правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR), който се прилага от 25.05.2018 г.
В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите лични данни във връзка с използването на нашата   галерия, както и за да Ви предоставяме достъп до информация, Държавният културен институт е изготвил вътрешни правила и спазва стриктно процедурите за контрол и сигурност при обработването на Ваши лични данни, когато това е необходимо за посочените дейности.
Държавният културен институт задължително обработва лични данни във връзка с имената Ви и Ваши данни за контакт – например телефонен номер, електронен адрес. Въз основа на тези данни ние можем да гарантираме упражняване на Вашите права и предоставяне на достъп до информация и до проекти, свързани с Галерията и други съвместни дейности.
За предоставяне на нашата галерия за организиране на Ваши изложби или други събития, ние събираме допълнителни лични данни за индивидуализирането Ви като страна по договор – например ЕГН, длъжност, ако представлявате юридическо лице, банкова сметка, подпис.
Настоящата политика ще даде цялостен поглед върху Вашите права във връзка с посочените дейности по повод защитата на личните данни при събиране, използване, съхраняване, архивиране и заличаване, като ще посочи целите, за които са ни нужни Вашите лични и сроковете, в които ще ги съхраняваме.
Ако не можете да намерите отговор на някой от своите въпроси, свързани с обработването на лични данни, в рамките на тази политика, можете да се свържете с нас по посочените по-долу начини.
Държавен културен институт
гр. София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2
тел. 029030640
e-mail: [email protected] 

Пълният текст на описанието на нашата политика можете да разгледате в приложения файл.