Вътрешни правила за управлението на ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ФОНД

Вътрешни правила за управлението на ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ФОНД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С вътрешните правила се определят условията и реда за поддържане, разширяване и представяне на художествения фонд на Министерство на външните работи.

Чл.2. (1) Художественият фонд на Министерство на външните работи, наричан Фондът, се състои от художествени произведения, собственост на Министерство на външните работи и такива предоставени по силата на сключени договори с музеи, галерии, други юридически лица и физически лица за временно съхраняване, показване и представяне на техни собствени художествени произведения.

(2) Държавният културен институт (ДКИ) е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на външните работи.

(3) ДКИ осъществява следната дейност, свързана с Фонда:

Пълният текст на документа - в приложения файл.