Gerb


ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА ОКАЗВАНЕ НА КОНСУЛСКО СЪДЕЙСТВИЕ И ЗАКРИЛА ОТ ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА НЕПРЕДСТАВЕНИ ГРАЖДАНИ НА ЕС В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

 

 - Проект на Постановление на МС за оказване на консулско съдействие и закрила от задграничните представителства на Република България на непредставени граждани на ЕС в трети държави ТУК

- Доклад ТУК

- Частична предварителна оценка на въздействието ТУК 

- Становище ТУК

- Приложение към ПМС ТУК

-Справка за отразяване на предложенията и становищата - ТУК

VІ ПЕРИОДИЧЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ПРАВА

VІ периодичен доклад на Р България по Международния пакт за икономически, социални и културни права може да видите ТУК.

Приложенията към доклада можете да откриете ТУК.

Срокът за бележки и коментари е 2 февруари 2018 г., като те могат да бъдат адресирани на следната ел.поща: Human.Rights@mfa.bg


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат - ТУК

- Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат - ТУК

- Частична предварителна оценка на въздействието - ТУК

- Становище - ТУК

- Справка за отразяване на становищата от обществените консултации – ТУК

 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОМБУДСМАНА

- Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана - ТУК

- Мотиви към закона за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана - ТУК

- Оценка на въздействието - ТУК

- Становище на дирекция „Модернизация на администрацията” към МС - ТУК

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа -ТУК

- Доклад до МС относно Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - ТУК

- Частична предварителна оценка на въздействието - ТУК

- Становище към Частична предварителна оценка на въздействието - ТУК

- Справка за отразяване на предложенията и становищата - ТУК 

 

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

- Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи-ТУК

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи- ТУК

- Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи- ТУК

- Доклад до МС относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи - ТУК

- Частична предварителна оценка на въздействието - ТУК

- Становище към Частична предварителна оценка на въздействието - ТУК

 


 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
 
-Проект на ПМС за изменение на нормативни актове на Министерския съвет- ТУК
 
- Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет - ТУК
 
- Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет- ТУК
 
- Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет- ТУК
 

Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 47 от 2000 г., доп. ДВ. бр. 30 от 2013г.)

-Проект на РМС за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове- ТУК

-Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове – ТУК

-Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - ТУК

- Доклад до МС относно Проект на Решение за одобряване на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - ТУК

- Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове- ТУК

-Справка за отразяване на предложенията и становищата - ТУК


Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност

- Проект на инструкция - ТУК

- Мотиви към проект на инструкция - ТУК


Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи, приета с Постановление № 29 на Министерския съвет от 03.02.2014 г.

- Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР - ТУК

- Мотиви към Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР - ТУК

- Долад до МС относно Проект на ПМС за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от МВнР - ТУК

- Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт - ТУК

- Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт - ТУК

 


Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г.

- Проект на Постановление на Министерски съвет относно допълнение на Наредбата за дългосрочни комадировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г. - ТУК

- Доклад до МС относно Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 30.11.2000 г. - ТУК

- Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт - ТУК

- Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт - ТУК

 


Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с ПМС № 202 от 2013 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.) - ТУК

- Доклад до МС относно проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МВнР, приет с ПМС № 202 от 2013 г. - ТУК

- Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт - ТУК

- Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт - ТУК

- Справка за отразяване на предложенията и становищата, получени при проведените обществени консултации по реда на чл. 26 от ЗНА - ТУК

 


Проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г. - ТУК

- Доклад до МС относно проект на ПМС за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г. - ТУК

- Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт - ТУК

- Становище към Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт - ТУК

 

 


Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

- Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол - ТУК

- Мотиви към проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол - ТУК

- Доклад относно проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол - ТУК

 


ІV НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА

ІV национален доклад по изпълнение на задълженията по Международния пакт за граждански и политически права може да видите ТУК.

Срокът за бележки и коментари е 28 октомври 2016 г., като те могат да бъдат адресирани на следната ел.поща: Human.Rights@mfa.bg


Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет може да видите ТУК.

Проект на Постановление на Министерския съвет за  изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за  изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет може да видите ТУК.


Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Доклад от министъра на външните работи по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат може да видите ТУК.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат може да видите ТУК.


Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

(обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г., бр.14, 79 и 80 от 2015 г.)

Проект на закон - ТУК

Мотиви към законопроект - ТУК

Проект на Доклад до МС - ТУК

 


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал (обн., ДВ, бр. 85 от 1999 г., изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 59 от 2005 г., изм., бр. 67 от 2006 г.), придружена с мотиви.

Наредбата можете да видите ТУК.

Мотивите можете да видите ТУК.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. и доп., бр. 23 от 2007г. и бр. 63 от 2009 г.), ведно с мотиви.

Наредбата можете да видите ТУК.

Мотивите можете да видите ТУК.

 


Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2016 г. и проект на РМС за възлагане на министъра на външните работи да сключи договор за покупка в полза на държава на 29/48 ид.части от имот с административен адрес: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” № 58 и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерство на външните работи

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2016 г. и проект на РМС за възлагане на министъра на външните работи да сключи договор за покупка в полза на държава на 29/48 ид.части от имот с административен адрес: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” № 58 и за предоставянето му безвъзмездно за управление на Министерство на външните работи можете да видите ТУК.


Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г. можете да видите ТУК.


                     

 Държавна агенция за българите в чужбина