Gerb


Компетенции и правомощия на Инспекторат


Относно посочените факти и обстоятелства:

Инспекторатът разглежда сигнали за корупционни практики, свързани само и единствено със служители от МВнР и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на външните работи.

Относно достоверността и надеждността на изложеното:

Подавайте сигнали за факти и обстоятелства, които сте констатирали лично или имате съответните документи. Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпратите и доказателства за откритите от Вас нарушения.

При подаването на сигнали по реда, регламентиран от Административнопроцесуален кодекс, трябва да знаете, че съгласно чл.111 от АПК:

  • предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща;
  • подадените по реда на ал. 1 предложения и сигнали се регистрират;
  • когато е необходимо предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения;
  • не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

Когато подавате сигнал за корупционна проява, моля запишете трите си имена и актуален пощенски адрес за обратна връзка с Вас, като е желателно след имената и пощенския адрес да оставите и актуален телефон за връзка с нас (може и мобилен).

Разчитаме на Вашата коректност при предоставяне на личните Ви данни - имена, адрес и телефонен номер, защото автентичността на идентификацията Ви се ще се проверява и ако се установи несъответствие между така записаните данни (например - фалшив телефон и/или имена, несъществуващ адрес), сигналът Ви ще се счита за анонимен!

 

Препращане по компетентност:

Ако сигналът Ви за корупция не е свързан с Министерство на външните работи, а засяга друго звено от държавната администрация, същият ще бъде препратен на компетентните органи в 7-дневен срок от постъпването му.

 

Връзки с Инспекторат:

Зелен телефон с номер 080016070. Набира се без код за София от цялата страна. Обажданията са безплатни и се записват автоматично. За чужбина се набира с кода на България+359;

Пощенска кутия за сигнали за корупция, намираща се в сградата на МВнР, ул.„Александър Жендов” № 2;

Пощенска кутия за сигнали за корупция, намираща се в сградата на МВнР, ул.”Алфред Нобел” № 1;

е-mail: inspectorat@mfa.government.bg

Сигналите се подават и във формата, приложена към страницата.

Анкетна карта, която може да изтеглите от тук, или  да намерите в приемните на МВнР.

Анонимността на всички, които подават сигнали и оплаквания, е гарантирана.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина