Gerb

8.04.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна ...
2.02.2016
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на МВнР", въз основа на сключено Рамково ...
1.02.2016
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на МВнР", въз основа на сключено Рамково ...
8.01.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване и внедряване на нови електронни административни услуги в системата на МВнР”.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина