Gerb

10.01.2017
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане ...
12.12.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на гласова ...
7.11.2016
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП (отм.) с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на външните работи” въз ...
14.10.2016
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и ремонт на асансьoри в Централно управление на Министерство на външните ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина