Gerb

14.10.2016
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и ремонт на асансьoри в Централно управление на Министерство на външните ...
26.09.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на външна дискова система с възможности за виртуализация на дисковите масиви, за ...
11.08.2016
Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на водоснабдителни и канализационни (В и К) услуги за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на ...
10.08.2016
Обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сгради, предоставени за стопанисване на Министерство на външните работи в гр. София”

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина