Gerb

7.12.2017

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за ...

26.10.2017

Процедура на договаряне без публикуване на Обявление за поръчка с предмет:”Доставка на нова система за управление и съхранение на данни за ...

18.10.2017
Публично състезание с предмет: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на МВнР”
18.10.2017
Доставка на компютърна техника за нуждите на Министерството на външните работи, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 (ОП № 1) „Доставка на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина