Gerb


КАРИЕРА В МВнР
 

Възникването, изменението и прекратяването на правоотношенията със служителите в дипломатическата служба са уредени в Закона за дипломатическата служба (можете да изтеглите от ТУК). По силата на този закон, служителите в дипломатическата служба са:

  • дипломатически служители, които са държавни служители с дипломатически ранг;
  • държавни служители без дипломатически ранг;
  • работници и служители  по трудово правоотношение.

Всички държавни служители в МВнР се назначават въз основа на публично обявен конкурс. Конкурсите могат да бъдат:

Конкурс за дипломатически служители - регламентиран с Наредба № 2 от 17.07.2008 год. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители (можете да изтеглите от ТУК). Успешно издържалите този конкурс се назначават на длъжността “стажант-аташе” с изпитателен срок от 18 месеца. След изтичане на една година от встъпването в длъжност и след като завършат успешно курс по дипломация в Дипломатическия институт към министъра на външните работи, стажант-аташетата полагат изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе”. Неиздържалите изпита имат право да положат втори изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе” в срок до 6 месеца от първия изпит. Правоотношението със служител, неиздържал и втория изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе”, се прекратява без предизвестие.

Конкурс за държавни служители без дипломатически ранг -  регламентиран в Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (можете да изтеглите от  ТУК).


Работниците и служителите по трудово правоотношение трябва да отговарят на изискванията по Кодекса на труда, както и на предвидените за тях изисквания в Закона за дипломатическата служба и Закона за държавния служител.
   
Специфични изисквания към служителите в дипломатическата служба, определени в Закона за дипломатическата служба:

1. Образование – за лицата по служебно правоотношение се изисква задължителна образователна степен  „магистър”.
2. Езикова квалификация:

  • за държавни служители с дипломатически ранг – владеене най-малко на два чужди езика, поне единият от които да е официален за ООН.
  • за държавни служители  без дипломатически ранг – владеене на най-малко един чужд език.
  • за лицата по трудово правоотношение – ползване на поне един чужд език.
  • Признаването на степен "владеене" и степен "ползване" на чужди езици се извършва в МВнР съгласно "Правилник за езиковата квалификация на служителите в дипломатическата служба" (можете да изтеглите от ТУК)


Оповестяването на конкурсите се извършва с публикуване на обява в един централен всекидневник, в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в интернет-страницата на Министерството на външните работи и на общодостъпно място – на пропуска за посетители на МВнР на ул. "Ал. Жендов" 2.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина