Gerb


Сключване на граждански брак пред българско консулско длъжностно лице в чужбина

Българските граждани могат да сключат брак в чужбина пред българско консулско длъжностно лице.

 

Брак между български граждани в чужбина може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това.

 

 Всеки български гражданин, преди да планира сключването на брак в чужбина пред дипломатически или консулски представител, следва задължително да се обърне към консулското длъжностно лице, което ще го информира относно допустимостта на такъв брак в страната на пребиваване.

 

Преди осъществянане на процедурата по сключване на брак в българско дипломатическо или консулско представителство, лицата, желаещи да встъпят в брак следва да се снабдят със следните документи, които се представят пред консулското длъжностно лице:

-          медицинско удостоверение;

-          удостоверение за раждане;

-          документ за самоличност – на бъдещите съпрузи и свидетелите;

-          удостоверение за семейно положение, издадено от общината по постоянен адрес в Република България.

-          декларации, които лицата попълват преди брачната церемония.

 

Лицата, желаещи да сключат брак в чужбина пред български дипломатически или консулски представител задължително следва да осъществят контакт с българското представителство, което ще определи дата и час на брачната церемония. Също така лицата задължително следва да се информират от консулското длъжностно лице за евентуални допълнителни документи, които следва да бъдат представени, съгласно българското и чуждо законодателство, както и законодателството на трета страна, при необходимост. 
 

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина