Gerb

Покана за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции на АДИС
9.11.2013
Print
Email

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА AГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД

 

На основание чл.13б. от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала AГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООД,гр. София отправя покана към всички търговски банки, притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на договор за банково обслужване.

Офертите ще се оценяват по следните критерии:
1. Неколичествени критерии с тежест 40%
2. Количествен критерий с тежест 60%

Подробното описание и съдържание на Методика за оценка на избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции  е достъпно и свободно на интернет страницата на Възложителя - www.adis.bg

Място и срок на подаване на офертите:
Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в сградата на AГЕНЦИЯ ДИПЛОМА-ТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА“ ЕООДна адрес: гр.София 1504, ул. "Велико Търново" №27, деловодство до 16.00 часа на 22.11.2013 г.

Отваряне на офертите:
Комисия, назначена от Възложителя, ще отвори и разгледа офертите на 25.11.2013 г. от 11 часа в заседателната зала на АДИС ЕООД – гр.София, ул.Велико Търново N:27. Заседанията на комисията са публични.

Допълнителна информация:
На адрес: гр.София - 1000, ул. "Велико Търново" № 27

www.adis.bg

Телефон: 02/ 9434481

Лице за контакт: Ивелина Иванова
 

Евроексперти пристигат на оценъчна мисия у нас
България смята българската диаспора в Украйна за естествена връзка между нашите две страни

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина