Gerb

Обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън страната, предоставено за управление на МВнР”
30.09.2014
Print
Email

Обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, собственост на Република България извън страната, предоставено за управление на МВнР”  

РЕШЕНИЕ АОП

ОБЯВЛЕНИЕ АОП

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1. м. април – на 27.04.2015 г., съгласно раздел IV. Начин на плащане, чл.11, ал.1 от договора е извършено плащане в размер на 460 551,05 лв. с ДДС.

2. м. юли – на 17.07.2015 г., съгласно раздел IV. Начин на плащане, чл.11, ал.1 от договора е извършено плащане в размер на 460 774 лв. с ДДС.(публикувано на 31.07.2015 г.)

3. м. септември – на 30.09.2015 г., съгласно раздел IV. Начин на плащане, чл.11, ал.1 от договора е извършено плащане в размер на 460 774,01 лв. с ДДС. (публикувано на 02.10.2015 г.)

4. м. декември – на 18.12.2015 г., съгласно раздел IV. Начин на плащане, чл.11, ал.1 от договора е извършено плащане в размер на 460 996,90 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

Свързани документи

Решение

Обявление

Документация

Разяснение 03.10.2014г.

Разяснение 13.10.2014г.

Разяснение 16.10.2014г.

Протокол №1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите 29.10.2014г.

Съобщение за резултатите от оценяването на офертите по показател К2 и за отваряне на ценови оферти 07.11.2014г.

Протокол №2 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 17.11.2014г.)

Протокол №3 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 17.11.2014г.)

Решение за обявяване на класирането на участниците и участника, определен за изпълнител (публикувано на 17.11.2014г.)

Договор с приложения (публикуван на 09.01.2015г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 13.01.2015г.)

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие в обществената поръчка(публикувана на 15.01.2015г.)

Застрахователна полица в сила от 02.04.2016 г. - приложение към договора (публикувана на 06.04.2016 г.)

Застрахователна полица в сила от 02.04.2017 г. - приложение към договора (публикувана на 21.04.2017 г.)

„Доставка на електроенергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина