Gerb

"Осигуряване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на МВнР - ЦУ, съгласно техническо задание - неразделна част от документацията за участие"
1.10.2014
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Орхидея - 94” ЕООД

Дата на сключване на договора: 18.07.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП (УИН 00105-2013-0003)

Срок на действие на договора: 36 месеца от 01.11.2013 г.

Първоначална стойност на договора: 180 000 лева без ДДС.

Електронна преписка № 3333 от 01.10.2014 г. 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1. м. ноември – на 27.11.2014 г., съгласно чл.2 от договора е извършено плащане в размер на 6 675,60 лв. с ДДС.

2. м. декември – на 17.12.2014 г., съгласно чл.2 от договора е извършено плащане в размер на 3 399,60 лв. с ДДС.

3. м. юни – на 22.06.2015 г., съгласно чл.2 от договора е извършено плащане в размер на 3 392,40 лв. с ДДС.(публикувано на 02.07.2015г.)

4. м. юли – на 01.07.2015 г., съгласно чл.2 от договора е извършено плащане в размер на 6 820,80 лв. с ДДС.(публикувано на 31.07.2015г.)

5. м. ноември – на 23.11.2015 г., съгласно чл.2 от договора е извършено плащане в размер на 2 799,60 лв. с ДДС.(публикувано на 04.12.2015г.)

6. м. декември – на 22.12.2015 г., съгласно чл.2 от договора е извършено плащане в размер на 10 610,40 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015г.)

Свързани документи

Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка (публикувана на 09.12.2016 г.)

„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за ...
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”, Обособена позиция №1: Доставка на оригинални тонери за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина