Gerb

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Р България”
21.01.2016
Print
Email

Електронна преписка № 4403 от 21.01.2016 г.
Срок за получаване на офертите: 01/02/2016 г.
ID: 9049791
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Р България”

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 21.01.2016г.)

Списък на имотите - Приложение №1 (публикуван на 21.01.2016г.)

Проект на договор - Приложение №2 (публикуван на 21.01.2016г.)

Техническа спецификация - Приложение №3 (публикувана на 21.01.2016г.)

Ценово предложение - Образец №1 (публикувано на 21.01.2016г.)

Техническо предложение - Образец №2 (публикувано на 21.01.2016г.)

Разяснение (публикувано на 28.01.2016 г.)

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 05.02.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 02.03.2016г)

Застрахователна полица за 2017 г. - приложение към договора (публикувана на 11.04.2017 г.)

Добавък № 1 към Застрахователна полица за 2017 г. (публикуван на 11.04.2017 г.)

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Доставка на принтерни консумативи за нуждите на ...
Доставка на материали за освежителни ремонти на работни помещения на МВнР - ЦУ: Обособена позиция № 1 "Доставка и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина