Gerb

Публична покана с предмет:„Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република България” за 2015г.
12.01.2015
Print
Email

Електронна преписка №3513 от 12.01.2015г.

Срок за получаване на офертите: 21/01/2015г.

ID:9037926

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република България” за 2015г.

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. юни – на 04.06.2015 г., съгласно чл. 10 от договора е извършено плащане в размер на 8 568,00 лв. с ДДС.(публикувано на 02.07.2015г.)

2.       м. август – на 07.08.2015 г., съгласно чл. 10 от договора е извършено плащане в размер на 8 568,00 лв. с ДДС.(публикувано на 03.09.2015г.)

3.       м. ноември – на 02.11.2015 г., съгласно чл. 10 от договора е извършено плащане в размер на 8 568,00 лв. с ДДС.(публикувано на 04.12.2015г.)

Свързани документи

Публична покана - 12.01.2015г.

Списък на имотите - Приложение №1 - 12.01.2015г.

Проект на договор - Приложение №2 - 12.01.2015г.

Техническа спецификация - Приложение №3 - 12.01.2015г.

Ценово предложение - Образец №1- 12.01.2015г.

Техническо предложение - Образец №2 - 12.01.2015г.

Разяснение по условията на обществената поръчка (публикувано на 14.01.2015г.)

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците (публикуван на 23.01.2015 г.)

Договор с приложения (публикуван на 04.02.2015г.)

Информация за приключване на договора (публикувана на 10.02.2016г.)

Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”
Публична покана с предмет:„Администриране и поддръжка на изградената в МВнР информационна система за електронни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина