Gerb

Публична покана с предмет:„Администриране и поддръжка на изградената в МВнР информационна система за електронни визови заявления "еВиза" и доставка и монтаж на четири броя твърди диска към изградената информационна система"
17.10.2014
Print
Email

Електронна преписка № 3299 от 17.10.2014г.

Срок за получаване на офертите: 29/10/2014

 

ID:9034843

 

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:„Администриране и поддръжка на изградената в МВнР информационна система за електронни визови заявления "еВиза" и доставка и монтаж на четири броя твърди диска към изградената информационна система”

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1. м. април – на 27.04.2015 г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 8 400,00 лв. с ДДС.

2. м. юли – на 03.07.2015 г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 8 400,00 лв. с ДДС.(публикувано на 31.07.2015 г.)

3. м. октомври – на 15.10.2015 г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 8 400,00 лв. с ДДС. (публикувано на 02.11.2015 г.)

4. м. ноември – на 10.11.2015 г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 1 440,00 лв. с ДДС.(публикувано на 04.12.2015 г.)

5. м. декември – на 12.12.2015 г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 8 400,00 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

Свързани документи

Публична покана

Ценово предложение - Образец №1

Техническо предложение - Образец №2

Техническа спецификация - Приложение №1

Проект на договор - Приложение №2

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците - 03.11.2014 г.

Договор с приложения - 08.12.2014г.

Публична покана с предмет:„Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република ...
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Подготовка на процедури по ЗОП за избор на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина