Gerb

Втора сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност през 2017 г.
27.12.2016
Print
Email
Европейската комисия обяви началото на процедурата по подбор за участие във втора сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в ЕК и ЕСВД през 2017 г.  
 
Това са т.нар. „структурни стажове“, които дават възможност на експерти от администрацията на държавите-членки да добият краткосрочен опит за методите на работа на институциите на ЕС. 
 
Кандидатите трябва да служители на постоянен договор в държавната администрация и не трябва да са имали друг професионален опит с институциите на ЕС. Стажовете са с продължителност от три до пет месеца, като продължителността се определя от работодателя. Няма изискване за години професионален опит. 
 
За разлика от командированите национални експерти, които кандидатстват за позиции без яснота дали ще бъдат избрани, при структурните стажове изпращащата администрация поема инициативата да определи в кои структури желае да командирова служителите си. Това дава свобода за избор на структури, които представляват интерес за българската страна и работят по приоритетни за страната ни политики. За България има определена годишна квота за 10 структурни стажанта, на която през 2017 г. ще бъдат изпратени двама национални експерти.
 
Участието в Програмата дава възможност на мотивирани хора да се включат в ежедневната работа на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност и да добият ценен практически опит, който да бъде използван от администрацията. Кратките времеви рамки, в които програмата се реализира,  са основното ѝ предимство и не позволяват да бъде прекъсната връзката с националната администрация, като това улеснява многократно обратната ре-интеграция на служителя.  
 
Правилата за командироване са уредени в Дял II от Решението на ЕК от 12.11.2008 г. относно правилата, приложими към командированите национални експерти и националните експерти на обучение към службите на Комисията и могат да бъдат намерени на адрес: http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_bg.pdf 
 
Разходите по командироването и настаняването са за сметка на изпращащата администрация.
 
Програмата ще започне на 1 или на 16 октомври 2017 г., с продължителност между 3 и 5 месеца. Кандидатите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, както и автобиография във формат “Europass”. Формулярът за кандидатстване е част от приложенията. 
 
Крайният срок за изпращане на номинираните кандидатури по ПНЕПО, е 16 март 2017 г. Всички кандидатури следва да бъдат изпратени чрез Министерството на външните работи до Постоянното представителство на Р България към ЕС. 
 
Кандидатурите трябва да бъдат получени в дирекция “Човешки ресурси” на МВнР, в срок не по-късно от 10.03.2017 г., придружени с писмо с имената одобрени кандидати и данни за контакт с тях, както и документи за кандидатстване, съгласно указанията, на e-mail: Human.Resources@mfa.bg, с копие до  sne@mfa.bg 
 
Вакантни позиции за КНЕ в ЕК - срок за кандидатстване – 21февруари 2017 г. и 22 март 2017 г.
Втора сесия от Програмата за националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия и Европейската ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина