Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на националната визова информационна система (НВИС) и на визовата дейност в консулските служби на Р България"
14.04.2016
Print
Email

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на националната визова информационна система (НВИС) и на визовата дейност в консулските служби на Р България"

 

Електронна преписка № 4591 от 14.04.2016 г.

УИН : 00105-2016-0003

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 25.05.2016 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М 9.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 14.04.2016 г.)

Заглавна страница на документацията за участие (публикувана на 14.04.2016 г.)

Обявление (публикувано на 14.04.2016 г.)

Документация за участие (публикувана на 14.04.2016 г.)

Решение за промяна (публикувано на 28.04.2016 г.)

Документация за участие с отразени промени, съгласно решение № 37-00-7/28.04.2016 г. (публикувана на 28.04.2016 г.)

Разяснение № 1 (публикувано на 16.05.2016 г.)

Протокол № 1 на комисията, назначена за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 28.06.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 05.08.2016 г.)

Протокол № 3 на комисията (публикуван на 05.08.2016 г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 05.08.2016 г.)

Договор за обособена позиция № 1 (публикуван на 20.09.2016 г.)

Техническо предложение за обособена позиция № 1 (публикувано на 20.09.2016 г.)

Ценово предложение за позиция № 1 (публикувано на 20.09.2016 г.)

Договор за обособена позиция № 2 (публикуван на 20.09.2016 г.)

Техническо предложение за обособена позиция № 2 (публикувано на 20.09.2016 г.)

Ценово предложение за позиция № 2 (публикувано на 20.09.2016 г.)

Декларация за конфиденциалност за обособена позиция № 2 (публикувана на 20.09.2016 г.)

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови ...
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина