Gerb

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МВнР"
13.04.2016
Print
Email

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МВнР", въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-446/12.11.2015 г. с предмет "Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства", обособена позиция № 2 "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки"

Електронна преписка № 4583 от 13.04.2016 г.

УИН : 00210-2015-0008

Срок за представяне на оферти в отговор на поканата: от 14:00 ч. на 13.04.2016 г. до 17:30 часа на 20.04.2016 г. чрез уеб-базираната система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg, секция "Дейности": Мини-процедури, под № 0141 "Доставка на оригинални тонери с различни марки за нуждите на Министерството на външните работи".

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 25.04.2016 г., 10:00 часа, чрез електронен достъп в СЕВОП.

Свързани документи

Покана (публикувана на 13.04.2016 г.)

Образец на Ценово предложение в СЕВОП (публикуван на 13.04.2016 г.)

Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (публикуван на 13.04.2016 г.)

Проект на договор (публикуван на 13.04.2016 г.)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 28.04.2016 г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 28.04.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 06.06.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 06.06.2016 г.)

Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка (публикувана на 17.02.2017 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух ...
Открита процедура „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина