Gerb

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на МВнР", въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-427/26.10.2015 г.
2.02.2016
Print
Email

Електронна преписка № 4430 от 02.02.2016 г.

УИН : 00210-2015-0006

Срок за представяне на оферти в отговор на поканата: до 17:30 часа на 09.02.2016 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9, за контакти: тел. 02/948-29-52, Георги Георгиев - главен експерт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "УСиМТО".

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 10.02.2016 г. в сградата на МВнР на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, зала № 107 от 11:00 часа.

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на МВнР", въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-427/26.10.2015 г.

Свързани документи

Покана (публикувана на 02.02.2016 г.)

Образец на оферта - Образец №1 (публикуван на 02.02.2016 г.)

Количествено - стойностна сметка - Образец №2 (публикувана на 02.02.2016 г.)

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №3 (публикуван на 02.02.2016 г.)

Проект на договор - Образец №4 (публикуван на 02.02.2016 г.)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 02.03.2016 г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 02.03.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 05.04.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 25.04.2016 г.)

Обявление за приключване на договор (публикувано на 18.04.2018г.)

Открита процедура „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна ...
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина