Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване и внедряване на нови електронни административни услуги в системата на МВнР”.
8.01.2016
Print
Email

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване и внедряване на нови електронни административни услуги в системата на МВнР” по проект: „е-консулски услуги”,рег. № 13-31-35/23.04.2014 г., приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Към eлектронна преписка № 3524 от 19.01.2015 г.

УИН : 00105-2015-0001

Свързани документи

Информация за изпълнението на договора за обществената поръчка (публикувана на 08.01.2016 г.)

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора (публикувана на 14.01.2016 г.)

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на МВнР", ...
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Услуги по почистване, щадящи околната среда за нуждите на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина