Gerb

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет:“Доставка на пликове и бланки за нуждите на МВнР” въз основа на Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. на ЦООП
14.12.2015
Print
Email

Електронна преписка №4339  от 14.12.2015 г.

УИН : 00210-2015-0004

Срок за представяне на оферти в отговор на поканата: до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на поканата - до 17:30 часа на 21.12.2015 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9, за контакти: тел. 02/948-29-52, Георги Георгиев - главен експерт в отдел "Обществени поръчки", дирекция "УСиМТО".

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 23.12.2015 г. в сградата на МВнР на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, зала № 107 от 10:00 часа.

Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на пликове и бланки за нуждите на МВнР" въз основа на Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. на ЦООП

Свързани документи

Покана (публикувана на 14.12.2015 г.)

Техническа спецификация (публикувана на 14.12.2015 г.)

Образец на оферта - Образец №1 (публикуван на 14.12.2015 г.)

Количествено - стойностна сметка - Образец №2 (публикувана на 14.12.2015 г.)

Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Обрацец №3 (публикувана на 14.12.2015 г.)

Проект на договор - Образец №4 (публикуван на 14.12.2015 г.)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 14.01.2016 г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител (публикувано на 14.01.2016 г.)

Договор с приложения (публикуван на 26.02.2016 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 11.03.2016 г.)

Обявление за приключване на договор (публикувано на 18.04.2018г.)

"Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на гласова телефонна услуга и факс ...
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет:“Доставка на канцеларски материали за нуждите на МВнР” въз ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина