Gerb

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни работни станции, принтери, сървъри и резервни части за централно управление на Министерство на външните работи”
29.10.2014
Print
Email

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни работни станции, принтери, сървъри и резервни части за централно управление на Министерство на външните работи”

Електронна преписка №3254 от 29.10.2014 г.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор "Доставка на принтери"  - Обособена позиция № 2:

1. м. март – на 13.03.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 19 800,00 лв. с ДДС.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор "Доставка на резервни части"  - Обособена позиция № 6:

1. м. март – на 30.03.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 37 968,60 лв. с ДДС.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор "Доставка на съръвъри база данни"  - Обособена позиция № 3:

1. м. април – на 09.04.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 3 от договора е извършено плащане в размер на 50 786,4 лв. с ДДС.

Свързани документи

Решение 29.10.2014

Обявление 29.10.2014

Документация 29.10.2014

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 5

Протокол №1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публ. 16.12.2014г.)

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публ. на 23.12.2014 г.)

Протокол №2 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публ. 16.01.2015г.)

Протокол №3 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публ. 16.01.2015г.)

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнители по Обособени позиции №2, №3 и №6 (публикувано на 16.01.2015г.)

Решение за прекратяване на Обособени позиции №1 и №4 (публикувано на 16.01.2015г.)

Информация за гаранция за участие (публикувана на 28.01.2015г.)

Информация за гаранции за участие (публикувана на 02.02.2015г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №2 (публикуван на 04.02.2015г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №3 (публикуван на 06.02.2015г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №6 (публикуван на 11.02.2015г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 13.02.2015 г.)

Информация за гаранции за участие (публикувана на 16.02.2015г.)

Допълнително споразумение към договор по Обособена позиция №6 (публикувано на 18.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2 (публикувана на 20.03.2015г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 6 (публикувана на 03.04.2015г.)

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърни работни станции, принтери, сървъри и резервни части за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина