Gerb

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МВнР"
7.12.2017
Print
Email

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МВнР" на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 4 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" по Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки"

УИН: 00210-2016-0013

Електронна преписка № 6349

Номер на мини-процедурата в СЕВОП на ЦОП: № 0526

Срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 18.12.2017 г.

Свързани документи

Покана за участие в мини-процедурата (публикувана на 07.12.2017)

Приложение № 1 - Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикуван на 07.12.2017)

Приложение № 2 - Техническа спецификация (публикувана на 07.12.2017)

Приложение № 3 - Образец на Техническо предложение (публикуван на 07.12.2017)

Приложение № 4 - Проект на договор (публикуван на 07.12.2017_

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 23.01.2018)

Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП - 3 бр. (публикувано на 30.01.2018)

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван на 30.01.2018)

Протокол 2 от работата на комисията (публикуван на 30.01.2018)

Доклад от работата на комисията (публикуван на 30.01.2018)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 30.01.2018)

Решение за прекратяване (публикувано на 21.03.2018г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни ...
Процедура на договаряне без публикуване на Обявление на поръчка с предмет: „Доставка на нова система за управление и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина