Gerb

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МВнР"
7.12.2017
Print
Email

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МВнР" на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 4 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" по Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки"

УИН: 00210-2016-0013

Електронна преписка № 6349

Номер на мини-процедурата в СЕВОП на ЦОП: № 0526

Срок за подаване на оферти в СЕВОП: до 17:30 ч. на 18.12.2017 г.

Свързани документи

Покана за участие в мини-процедурата (публикувана на 07.12.2017)

Приложение № 1 - Образец на декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП (публикуван на 07.12.2017)

Приложение № 2 - Техническа спецификация (публикувана на 07.12.2017)

Приложение № 3 - Образец на Техническо предложение (публикуван на 07.12.2017)

Приложение № 4 - Проект на договор (публикуван на 07.12.2017_

Съобщение за отваряне на ценови оферти (публикувано на 23.01.2018)

Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП - 3 бр. (публикувано на 30.01.2018)

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван на 30.01.2018)

Протокол 2 от работата на комисията (публикуван на 30.01.2018)

Доклад от работата на комисията (публикуван на 30.01.2018)

Решение за определяне на изпълнител (публикувано на 30.01.2018)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни ...
Процедура на договаряне без публикуване на Обявление на поръчка с предмет: „Доставка на нова система за управление и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина