Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на компютърна техника за нуждите на Министерството на външните работи, по обособени позиции.
18.10.2017
Print
Email

Електронна преписка № 6104 от 18.10.2017 г.

УИН: 00105-2017-0007

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 23.11.2017 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, стая № М2.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 18.10.2017 г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 18.10.2017 г.)

Документация за обществената поръчка (публикувана на 18.10.2017 г.)

Образци на документи (публикувани на 18.10.2017 г.)

Проект на договор (публикуван на 18.10.2017 г.)

Протокол 1 от работата на комисията - част 1 (публикуван на 04.12.2017)

Протокол 1 от работата на комисията - част 2 (публикуван на 04.12.2017)

Доклад от работата на комисията - част 1 (публикуван на 04.12.2017)

Доклад от работата на комисията - част 2 (публикуван на 04.12.2017)

Решение за класиране на участниците в процедурата (публикувано на 04.12.2017)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 12.01.2018)

Договор за възлагане на обществена поръчка (публикуван на 12.01.2018)

Приложения към Договора (публикувано на 12.01.2018)

Процедура на договаряне без публикуване на Обявление на поръчка с предмет: „Доставка на нова система за управление и ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина