Gerb

Публично състезание с предмет: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на МВнР”
18.10.2017
Print
Email

Публично състезание с предмет: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на МВнР”

Електронна преписка № 6097 от 18.10.2017 г.

Срок за получаване на офертите: 16/11/2017 г.

Удължен срок за подаване на офертите с Решение №37-00-15/25.10.17г.:   24.11.17г.

УИН: 00105-2017-0008

Свързани документи

Документация за обществената поръчка (публикувана на 18.10.2017 г.)

Проект на договор (публикуван на 18.10.2017 г.)

Решение за откриване (публикувано на 18.10.2017 г.).

Обявление за поръчка (публикувано на 18.10.2017г.)

Решение за одобряване на обявление за изменение (публикуване на 25.10.2017г.)

Проект на договор - изменен (публикуван на 25.10.2017г.)

Изменена документация с решение № 37-00-15 от 25.10.2017г. (публикуван на 25.10.2017г.)

Протокол 1 от работата на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Протокол 2 от работата на комисията (публикуван на 11.12.2017)

Решение за класиране на участниците (публикувано на 11.12.2017)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 26.01.2018)

Договор за възложена поръчка (публикуван на 26.01.2018)

Приложение 1 към договор (публикувано на 26.01.2018)

Приложение 2 към договор (публикувано на 26.01.2018)

Приложение 3 към договор (публикувано на 26.01.2018)

Процедура на договаряне без публикуване на Обявление на поръчка с предмет: „Доставка на нова система за управление и ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина