Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество, управлявано от МВнР на територията на Република България и извън страната”,с две обособени позиции
16.10.2017
Print
Email

Електронна преписка № 6093 от 16.10.2017 г.

УИН: 00105-2017-0006

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 20.11.2017 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, стая № М2.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 16.10.2017 г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 16.10.2017 г.)

Документация за обществената поръчка (публикувана на 17.10.2017 г.)

Образци към документацията (публикувани на 17.10.2017г.)

Стандартен образец на ЕЕДОП (публикуван на 17.10.2017г.)

Проект на договор по обособена позиция 1 (публикуван на 17.10.2017 г.)

Проект на договор по обособена позиция 2 (публикуван на 17.10.2017 г.)

Приложение 1 към ТС по обособена позиция 1. Списък на имоти извън страната (публикувано на 17.10.2017 г.)

Приложение 1 към ТС по обособена позиция 2. Списък на имоти в страната (публикувано на 17.10.2017 г.)

Разяснение № 1 (публикувано на 23.10.2017 г.)

Разяснение № 2 (публикувано на 24.10.2017 г.)

Приложение 1 към ТС по обособена позиция 1. Списък на имоти извън страната във формат Excel (публикувано на 24.10.2017 г.)

Приложение 1 към ТС по обособена позиция 2. Списък на имоти в страната във формат Excel (публикувано на 24.10.2017 г.)

Разяснение № 3 (публикувано на 30.10.2017г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения (публикувано на 27.11.2017)

Протокол 1,2,3 (публикувано на 04.12.2017г.)

Доклад на комисията (публикувано на 04.12.2017г.)

Решение (публикувано на 04.12.2017г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 12.01.2018г.)

Договори по обособена позиция 1 и 2 (публикувано на 12.01.2018г.)

Публично състезание с предмет: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен и сухопътен превоз на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина