Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност чрез медийно и комуникационно обслужване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз извън РБългария”
13.09.2017
Print
Email

Електронна преписка № 5953 от 13.09.2017 г.

УИН: 00105-2017-0003

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 29.09.2017 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. „Александър Жендов” № 2, стая № М2.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 13.09.2017 г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 13.09.2017 г.)

Документация за обществената поръчка (публикувана на 13.09.2017 г.)

Раздел XVII. Образци на документи, както и указание за подготовката им (публикувани на 13.09.2017 г.)

Раздел XVIII. Проект на договор (публикуван на 13.09.2017 г.)

Documentation for participation - in English (published 13.09.2017)

Section XVII. Standard Forms - in English (published 13.09.2017)

Section XVIІІ. Draft Contract - in English (published 13.09.2017)

Разяснение № 1 (публикувано на 21.09.2017 г.)

Протокол №1 от работата на комисия (публикуван на 06.10.2017г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения(публикувано на 13.10.2017г.)

Решение за класиране (публикувано на 24.10.2017 г.)

Протокол №2 от работата на комисия (публикуван на 24.10.2017г.)

Протокол №3 от работата на комисия (публикуван на 24.10.2017г.)

Доклад от работата на комисията (публикуван на 24.10.2017г.)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 14.12.2017)

Приложения към договор за обществена поръчка (публикувани на 14.12.2017)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 14.12.2017)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина