Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Министерството на външните работи, по обособени позиции"
7.07.2017
Print
Email

Електронна преписка № 5715 от 07.07.2017 г.

УИН: 00105-2017-0002

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 14.08.2017 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М3.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 07.07.2017 г.)

Обявление за поръчка (публикувано на 07.07.2017 г.)

Заглавна страница на документацията за обществената поръчка (публикувана на 07.07.2017 г.)

Документация за обществената поръчка (публикувана на 07.07.2017 г.)

Стандартизиран образец на ЕЕДОП (публикуван на 07.07.2017 г.)

Образци към документацията за обществената поръчка (публикувани на 07.07.2017 г.)

Проект на договор към документацията за обществената поръчка (публикуван на 07.07.2017 г.)

Протокол № 1 на комисията (публикуван на 20.09.2017 г.)

Протокол № 2 на комисията (публикуван на 20.09.2017 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения(публикувано на 12.10.2017г.)

Решение за класиране (публикувано на 03.11.2017 г.)

Доклад от работата на комисията (публикуван на 03.11.2017г.)

Протокол №2 от работата на комисия (публикуван на 03.11.2017г.)

Протокол №3 от работата на комисия (публикуван на 03.11.2017г.)

Протокол №4 от работата на комисия (публикуван на 03.11.2017г.)

Решение за изменение на влязло в сила решение за определяне на изпълнител (публикувано на 21.11.2017)

Решение за прекратяване на процедурата (публикувано на 11.12.2017г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 28.12.2017)

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални ...
Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина