Gerb

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и предоставяне на кратък информационен филм и видеоклип за нуждите на външното измерение на Комуникационния план за Българското председателство на Съвета на ЕС“
2.12.2017
Print
Email

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071062

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и предоставяне на кратък информационен филм и видеоклип за нуждите на външното измерение на Комуникационния план за Българското председателство на Съвета на ЕС“

Електронна преписка № https://www.mfa.bg/admin/index.php?action=insertevent&event_cat=47 от 02.12.2017 г.

РОП ID 9071062 от 02.12.2017 г.

Срок за представяне на оферти: до 17:30 ч. на 11.12.2017 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 12.12.2017 г. в 11.00 ч.

Свързани документи

Обява за обществената поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Указание за подготовка на офертата (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 2 - Оферта за изпълнение на обществената поръчка (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 3 - Административни сведения за участника (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 4 и 4а - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 5 - Декларация - Списък на продуктите, изпълнение през последните три години (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 6 - Техническо предложение на участника (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 7 - Ценово предложение на участника (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 8 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФО... (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 9 - Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор (публикувано на 02.12.2017)

Проект на договор (публикувано на 02.12.2017)

Приложение 1 - списък на документите, съдържащи се в офертата (публикувано на 02.12.2017)

Протокол на комисията за избор на изпълнител (публикуван на 19.12.2017)

Договор за обществена поръчка (публикуван на 08.01.2018)

Приложение № 1 към Договора (публикувано на 08.01.2018)

Приложение № 2 към Договора (публикувано на 08.01.2018)

Приложение № 3 към Договора (публикувано на 08.01.2018)

Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с пердмет:"„Изработка и доставка на информационни ...
Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на строителни материали за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина