Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Доброволна презентация на България по темата за преглед-оценка в рамките на официалната програма на 61-та сесия на Комисията по положението на жените, която се проведе в Ню Йорк в периода 13 – 24 март 2017 г.
28.03.2017
Print
Email

На 17 март 2017 г. беше представена доброволната презентация на България по темата за преглед-оценка в рамките на официалната програма на 61-та сесия на Комисията по положението на жените (КПЖ), която се проведе в Ню Йорк в периода 13 – 24 март 2017 г. Прегледът-оценка тази година беше посветен на изпълнението на Заключителния документ на 58-та сесия на Комисията по положението на жените на тема “Предизвикателства и постижения в изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие за жените и момичетата”; общо 11 държави направиха доброволни презентации по темата за преглед-оценка в рамките на 61-та сесия на КПЖ.

Доброволната презентация на България беше направена съвместно от посланик Георги Панайотов, постоянен представител към ООН, и от г-жа Геновева Тишева, управител на фондация “Български център за джендър изследвания” и кандидат на България за член на Комитета на ООН по премахване на дискриминацията по отношение на жените за периода 2019 - 2022 г.

Презентацията на посланик Панайотов беше фокусирана върху три основни области за действие от Заключителния документ на 58-та сесия на Комисията по положението на жените - реализиране на всички права на жените и момичетата чрез съответни законодателни мерки и изпълнение на международни договорености и поети ангажименти; укрепване на условията за постигане на равнопоставеност на половете чрез конкретни мерки за инкорпориране на въпроса за равнопоставеността на половете в политиките и програмите в различни области и успешното функциониране на установените институционални механизми за равнопоставеността на половете; и осигуряване на участие на жените в процесите на вземане на решения на всички нива. Посланик Панайотов представи предприетите от българското правителство мерки и постигнатия от България напредък по линия на равнопоставеността на половете и овластяването на жените. Той даде висока оценка също на ползотворното сътрудничество с гражданското общество, което участва активно във формулирането на законодателни инициативи и в изпълнението на политиките по отношение на правата на жените и момичетата.

В своята презентация г-жа Геновева Тишева представи добри практики от взаимодействието на гражданското общество с държавните институции, вкл. участието в изработването законодателни и стратегически документи по линия на равнопоставеността на половете, изпълнение на проекти за защита на жените и момичетата от насилие и др. Г-жа Тишева представи също учредения от нейната фондация и успешно функциониращ през последните десет години Институт по правата на жените, който обучава български и чуждестранни юристи по въпроси, свързани с изпълнението на международни и регионални инструменти в областта на правата на човека.

Държавите-партньори на България за доброволната презентация - Австрия и Казахстан  - отправиха въпроси към българската делегация и участваха в последвалата дискусия.

Доброволната презентация на България премина много успешно. Представянето на доброволната презентация съвместно с представител на гражданското общество предостави много добра възможност за открояване на ползотворното сътрудничество между правителството и гражданското общество в усилията за насърчаване на равнопоставеността на половете, овластяването на жените и премахването на всички форми на насилие и дискриминация по отношение на жените и момичетата в страната. Доброволната презентация на България предизвика голям интерес и беше приветствана както от секретариата на ООН-Жени, така и от държавите; зам.изпълнителният директор на ООН-Жени г-жа Лакшми Пури изрази специална благодарност на България за представения успешен модел на сътрудничество с гражданското общество за постигане на по-добри и трайни резултати по отношение на правата на жените и момичетата; много държави впоследствие установиха контакт с българската делегация с цел споделяне на опит и добри практики.

Осъществяването на доброволната презентация на България съвместно с представител на гражданското общество имаше важно значение също за официалното представяне на кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на Комитета на ООН по премахване на дискриминацията по отношение на жените за периода 2019 - 2022 г. Презентацията предостави много добра възможност за изява на г-жа Тишева и представяне на нейната богата експертиза и опит като юрист, преподавател и експерт по изпълнението на Конвенцията на ООН по премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Приложения и презентации - ТУК, ТУК, ТУК

Съвместно събитие на България, Кипър и Съвета на Европа на тема „Сексистката реч на омразата - нарушение на правата ...
Участие на България на организирания от Обединеното кралство Открит дебат на Съвета за сигурност на ООН по въпроса ...

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg