Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ
Национално изказване на България в Трети комитет на 71-та сесия на ОС на ООН
19.10.2016
Print
Email

България направи национално изказване в Трети комитет на 71-та сесия на Общото събрание на ООН по време на Общия дебат по точка 64 от Дневния ред „Права на децата“.

В изказването, представено от Ася Цветанова, първи секретар в ПП-Ню Йорк, беше подчертано приоритетното значение, което страната ни отдава на защитата на децата и техните права както на национално ниво, така и в международен план. Бяха отбелязани специалните мерки, които българското правителство прилага за насърчаване правата на децата, особено на най-уязвимите и маргинализирани групи от тях, както и на децата с увреждания. В рамките на изказването акцент беше поставен и върху успешното изпълнение на деинституционализацията на грижата за децата и инициативите за премахване на насилието срещу деца, които се осъществяват с активното участие на УНИЦЕФ, медиите и гражданското общество.

Потвърден беше и ангажиментът на България, включително в качеството ѝ на съпредседател на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие, за включване на правата на децата във всички междуправителствени процеси в глобален план. Отбелязан беше приносът на страната ни в тази насока при договарянето на Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г. и на Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, включително за припознаването за първи път на децата и младежите като истински деятели на промяната.

В рамките на изказването беше изтъкнато значението на глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок на света”, в която България също участва активно, за обучаване на децата и младите хора относно Целите за устойчиво развитие. Подчертана беше също ролята на страната ни за приемането през април тази година на Софийската стратегия на Съвета на Европа за правата на детето по време на българското председателство на Комитета на министрите.

Специален акцент в изказването беше поставен и върху безпрецедентната хуманитарна криза в света, която оказва изключително негативно влияние върху децата като най-уязвими в тази ситуация. Отбелязани бяха усилията на България за защита на правата на децата бежанци и мигранти, особено на непридружаваните деца.

 

ИЗКАЗВАНЕ

Връчване на документа за ратификация от страна на Република България на Споразумението от Париж
Участие на българските младежки делегати в работата на Трети комитет по време на 71-та сесия на Общото събрание на ООН

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg