Gerb
Постоянно представителство на Република България към ООН
Ню Йорк, САЩ

Драги посетители,

Добре дошли на сайта на Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк.

Тук ще откриете информация за дейността на Мисията, която като част от националния външнополитически механизъм на България, съдейства за участието на страната в многостранното сътрудничеството, обединяващо усилията на 193 държави членки на ООН за осъществяване на въплътения в Устава на ООН идеал – идните поколения да бъдат избавени от ужаса на войната.  

По пътя към реализирането на тази цел България, която вече повече от 60 години е член на Организацията, дава своя принос чрез инициативи, включително и като част от общите усилия на ЕС, свързани с трите стълба на дейността на ООН - международния мир и сигурност, устойчивото развитие и правата на човека. С встъпването в длъжност на деветия генерален секретар на ООН - Антониу Гутериш, усилията на Организацията и нейните членове получиха допълнителен импулс, създаден от визията на Генералния секретар за „въздигане на дипломацията в полза на мира“ чрез превръщането на превенцията в приоритета в дейността на ООН във всеки един от трите стълба.  

Конкретен израз на приноса към усилията на ООН за поддържане на  международния мир и сигурност е участието на страната ни в мироопазващите мисии на ООН като Силите на ООН в Кипър и Мисията за временна администрация на Косово, подпомагането на превантивните усилия на ООН чрез Групата на приятелите на посредничеството, стриктното спазване на санкционни мерки, налагани спрямо трети страни от Съвета за сигурност, изпълнение на националните ангажименти по контрола на въоръженията и неразпространението, участието в координираните от ООН усилията за противодействие на тероризма и насилствения екстремизъм.

Изпълнението на приетата от Общото събрание на ООН през 2015 г. Програма за развитие до 2030 г. е цел от националната Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България за периода 2016-2019 г. Този документ очертава и нарастващото участие на България в усилията за превенция и преодоляване на хуманитарните кризи, включително чрез формулирането на всеобхватен подход на ООН, отчитащ всички аспекти и измерения на широкомащабните мигрантски и бежански потоци.   

Закрилата на правата на човека, спазването на международното право и насърчаването на върховенството на закона също са приоритетни направления в дейността на България като член на ООН и като страна по редица международни договори в тези области, сключени под егидата на ООН. България бе председател на Трети комитет (права на човека, социални, хуманитарни и културни въпроси) по време на 68-та сесия на Общото събрание, а към момента е Председател на Конференцията на държавите страни по Конвенцията за правата на хората с увреждания и съ-председател на неформалната Група в ООН на приятелите на децата.   

България подкрепя усилията на Генералния секретар за повишаване на ефективността и ефикасността на Организацията чрез финансово-административни оптимизации и като член на Комитета по програмата и координацията в периода 2018-2020 г. ще съдейства за реализирането на необходимите реформи в тази област.    

Надявам се, че чрез публикуваната на сайта информация за българското участие в ООН ще направим Вашето посещение приятно и полезно!

Посланик Георги Панайотов
Постоянен представител на Република България към ООН

 

Постоянно представителство на Република България
Адрес: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Тел.:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Факс: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg

 

 

Permanent Representation of the Republic of Bulgaria
Address: 11 East, 84th Street, New York, NY 10028
Telephone:
+1 212 737 4790
+1 212 737 4791
Fax: +1 212 472 9865
E-Mail: Mission.NewYork@mfa.bg