Gerb
Генерално консулство на Република България
Лос Анжелис, САЩ

Народното събрание се състои от 240 депутати. Те се избират пряко от гласоподавателите, за срок от четири години, на основата на пропорционалната система. За да влязат в Народното събрание, партиите и предизборните коалиции трябва да съберат над 4% от общия брой гласове на изборите. Депутатите в Народното събрание представляват не само своите избирателни райони, но и цялата нация. Депутатите работят в съответствие с Конституцията и законодателството, като следват своята съвест и убеждения.

Народното събрание избира временни и постоянни комисии, в които участват депутати. То приема закони, решения, декларации и обръщения. Всеки член на Народното събрание или на Министерския съвет има правото да внесе проект на закон. Проектът на закон за държавния бюджет се изготвя и внася от Министерския съвет.

Правителството (Министерският съвет) е главният орган на изпълнителната власт, оглавяван от министър-председателя. Министерският съвет ръководи и провежда вътрешната и външната политика на държавата, осигурява обществения ред и националната сигурност, упражнява контрол върху държавната администрация и въоръжените сили.

Бъдещият министър-председател се номинира от най-голямата парламентарна група, след което президентът му дава мандат да формира правителство. Предложеният Министерски съвет се гласува от Народното събрание, което пряко контролира дейността на правителството.

Президентът е държавен глава и се избира с преки избори веднъж на всеки пет години за не повече от два мандата. Вицепрезидентът се избира по същото време, със същата бюлетина и при същите условия и процедура, както президентът.

Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България. Той назначава и освобождава висшия команден състав на Въоръжените сили и произвежда висши офицери в по-висок чин по предложение на Министерския съвет.

Президентът е председател на Консултативния съвет за национална сигурност и има пълномощия да обявява война в случай на въоръжено нападение срещу България или при необходимост от изпълнение на международни споразумения на страната; обявява обща или частична мобилизация по искане на Министерския съвет; обявява военно положение или всякакво друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава и не може да бъде свикано; възлага на министър-председателя да формира правителство; насрочва датата на изборите за Народно събрание, както и за органи на местно самоуправление; определя датата за национален референдум след съответно решение на Народното събрание; одобрява приетите от парламента закони с указ, подписан съвместно с министър-председателя или съответния министър.

Местни изпълнителни органи
Статутът и пълномощията на местните изпълнителни органи зависят от териториалното деление на страната.

Общината е главната административно-териториална единица за самоуправление. Политиката на всяка община се определя от общински съвет и включва икономическото развитие, опазването на околната среда, здравеопазването, социалната, образователната, културната дейност и др. Общинският съвет приема годишните бюджети и плановете за развитие на съответната община.

Всяка община се ръководи от кмет. Кметът управлява цялата изпълнителна дейност на общината, отговаря за поддържането на обществения ред и организира ползването на общинския бюджет.

Областта е по-голяма административно-териториална единица. Чрез нея се провежда децентрализирано и по-ефективно държавната регионална политика. Всяка област се управлява от областен управител, назначен от Министерския съвет.

Съдебната власт в България е независима. Тя е изградена на основата на процедура от три инстанции.

Върховният административен съд (ВАС) и Върховният касационен съд (ВКС) упражняват надзор върху прилагането на закона в съдилищата от по-ниска инстанция и се произнасят относно законността на действията на изпълнителната власт.

Отделен Конституционен съд определя доколко законите и международните договори са конституционно съобразни.

Учреден е Висш съдебен съвет (ВСС), който организира дейността на съдебната власт.

 

Конституцията предвижда многопартийна парламентарна система и свободни избори, в които участват всички граждани на Република България с право на глас. След изборите най-голямата парламентарна група съставя правителство. За да се одобри правителството (Министерският съвет), а също и за да се приемат обикновени законодателни актове, се изисква обикновено парламентарно мнозинство. Промени в Конституцията се приемат с парламентарно мнозинство от три четвърти.

Адрес (на английски език): 11766 WilshireBlvd.,Suite 440, LosAngeles, CA 90025

Телефон: +1 310 478 6700

Факс: :+1 310 478 6277

Дежурен телефонза спешни случаи в извънработно време: +1 310 437 3606

E-mail:[email protected], [email protected]

Консулска служба:

Телефон: +1 310 478 6700

Факс:+1 310 478 6277

Приемно време за граждани: 9.30 – 12.30 ч.всеки работен ден. Приемането на граждани става с предварително записан по телефон или по електронна поща час.

Информация по телефон: 14.30 – 16.30 ч. от понеделник до петък.При необходимост Генералното консулство може да промени часовете, определени за даване на информация по телефона. В тези случаи моля да изслушате до края съобщението на телефонния секретар.

E-mail:[email protected]

 

Consulate General of the Republic of Bulgaria in Los Angeles
Address: 11766 Wilshire Blvd., Suite 440, Los Angeles, CA 90025
Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Out-of-hours emergency line: +1 310 437 3606
Consular district: Alaska, Arizona, California, Idaho, Hawaii, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington

Consular Service

Telephone: +1 310 478 6700
Fax: +1 310 478 6277
Consular Section Admission Hours: Monday to Friday, 09:30 am - 12:30 pm- with prior appointment by phone or e-mail.

Inquiries on submitted Applications by phone:02:30 pm -04:30 pm (Mo – Fri). If needed the Consulate General can change the hours dedicated to inquiries by phone. I that case, please, listen to the complete message of the automatic phone operator.

E-mail: [email protected]