Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия

Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз отстоява интересите на страната в процеса на вземане на решения в ЕС

Постоянното представителство е най-голямото дипломатическо представителство на Република България. То е различно със своята структура, тъй като в неговия екип участват експерти от всички министерства. Общите усилия на екипа са насочени към представяне и защита на българските позиции пред институциите на ЕС.

Различната структура на Постоянното представителство се определя и от нетрадиционния за международните организации наднационален характер на Европейския съюз и специфичен процес на вземане на решения. Политиките и законодателството на ЕС се подготвят в три основни формата:

Посланик Димитър ЦАНЧЕВ е постоянният представител на България към ЕС. Той ръководи оперативно представителството и участва в седмичните заседания на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР II – съкращението е абревиатурата на изписване на френски език). КОРЕПЕР II заседава предимно по въпроси, свързани с бюджет и финанси, кохезионна политика,  правосъдие и вътрешни работи, външна дейност на ЕС и институционални въпроси.

Пълномощен министър Мария Колева е заместник-постоянният представител и представлява България в заседанията на Комитета на заместник-постоянните представители (КОРЕПЕР I) в Съвета на ЕС. КОРЕПЕР I разглежда въпроси, свързани с социална и икономическа политика, енергетика, околна среда, земеделие и рибарство, здравеопазване, образование и култура.

Пълномощен министър Гергана Караджова представлява България в заседанията на Комитета по политика и сигурност (КОПС), който се занимава с въпросите на общата външна политика и политика за сигурност и отбрана на ЕС. 

Повече за екипа на Постоянното представителство може да намерите тук

 

КАК РАБОТИ ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Всички дипломатически служители в Постоянното представителство на България имат за задача да участват в преговорите по изработване на политиките на Европейския съюз в интерес на страната. Тяхна е отговорността българската позиция да бъде чута, когато се изработва законодателството на ЕС и се взимат решения, които ще имат отражение за България. За да постигнат това, те участват в съвместни заседания (наречени „работни групи“)  заедно с представителите на останалите държави-членки.

България е представена на всички нива в работа на Съвета на ЕС – Европейски съвет, Съвет на министрите, КОРЕПЕР II и I, КОПС и работните групи.

На най-високото ниво в процеса на вземане на решения, Европейския съвет, България е представена от министър-председателя. На срещите на Съвета на ЕС, който заседава в различни формати в зависимост от темите, участват съответните ресорни министри.

Съветът на ЕС  е единият от основните органи, които участват в процеса на вземане на решения на ЕС. Всички въпроси, от външна политика до политика на рибарство, се обсъждат и одобряват от Съвета. Другият важен орган е Европейският парламент, където България е представена посредством 17 членове (депутати).

ЕС  функционира в „духа на компромиса“. По правило, председателят на заседанията на Съвета се стреми да постигне съгласието на всички участници в преговорите по приемането на дадено законодателство и рядко използва гласуването като форма на вземане на решение.

В зависимост от обсъждания въпрос Съветът на ЕС взема своите решения с обикновено мнозинство, квалифицирано мнозинство или единодушие. По силно чувствителни въпроси (като напр. данъчна политика) е необходимо да се постигне единодушие при гласуването, но при все по-голям брой политики се използва квалифицираното мнозинство. Общата работа изисква отчитане на съображенията на всеки един от участниците.

 

КАК СЕ ОДОБРЯВАТ ПОЗИЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Позициите на България, с които се представляват интересите на страната, се изготвят и одобряват от съответните ведомства в страната.

Одобряването на съгласувани позиции, в които са отчетени интересите на всички заинтересовани страни – администрация, неправителствен сектор, синдикати - се извършва от Съвета по европейските въпроси (СЕВ)

Всяко министерство е отговорно да изготви българската позиция по въпрос, който се обсъжда в Европейския съюз. Позицията се изготвя от работната група, в която влизат представители на други администрации, НПО, граждански организации и др.

Най-важните и политически решения, свързани с членството на България в Европейския съюз, се обсъждат на заседанията на Министерския съвет.

Координацията по изработването на позициите на България се извършва от две звена в администрацията:

  • Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет осъществява цялостната координация с ресорните министерства и институции в страната в областта на европейските въпроси;
  • Дирекция „Политики и институции на ЕС", Генерална дирекция „Европейски съюз" в Министерството на външните работи отговарят за връзките с Постоянното представителство на България към ЕС, за въпросите от компетентността на КОРЕПЕР и за отношенията с посолствата на държави членки на ЕС в България и на българските посолства в държавите членки на ЕС.

Повече информация за участието на България в процеса на вземане на решения може да бъде намерена ТУК

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu