Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 2 (два) броя нови моторни превозни средства, категория М1, Пътнически микробус (AF)”
26.09.2017
Print
Email

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 2 (два) броя нови моторни превозни средства, категория М1, Пътнически микробус (AF)” 

 

Електронна преписка № 8076 от 26.09.2017 г.

 

УИН: 02251-2017-0002 

 

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Решение за откриване на процедурата (публикувано на 26.09.2017 г.) 

2. Писмо до поканения участник (публикувано на 26.09.2017 г.)

3. Заглавна страница на поканата за участие (публикувана на 26.09.2017 г.)

4. Покана за участие в процедурата (публикувана на 26.09.2017 г.)

5. Проект на договор към поканата за участие (публикуван на 26.09.2017 г.)

6. Projet de contrat (26.09.2017)

7. Образец на ЕЕДОП за попълване по електронен път (публикуван на 26.09.2017 г.)

8. Document unique de marché européen (DUME) (26.09.2017)

9. Образци към поканата за участие (публикувани на 26.09.2017 г.)

10. Modèles des documents (26.09.2017)

11. Протокол на комисията (публикуван на 11.10.2017 г.)

12. Доклад на комисията (публикуван на 11.10.2017 г.)

13. Решение за избор на изпълнител (публикувано на 11.10.2017 г.)

14. Договор за обществена поръчка (публикуван на 14.12.2017)

15. Обявление за възложена поръчка (публикувано на 14.12.2017)

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нови ...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили за Постоянното ...

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu