Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили за Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз”
9.08.2017
Print
Email

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили за Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз”

 

Електронна преписка № 7901 от 09.08.2017 г.

 

УИН: 02251-2017-0001 

 

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 11.09.2017 г. в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, адрес: гр. Брюксел, Кралство Белгия, пл. Мария Луиза № 49

 

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

1. Решение за откриване на процедурата (публикувано на 09.08.2017 г.)

2. Décision douverture dune procédure (09.08.2017) 

3. Обявление за поръчка (публикувано на 09.08.2017 г.)

4. Avis de marche (09.08.2017) 

5. Заглавна страница на документацията за обществената поръчка (публикувана на 09.08.2017 г.)

6. Документация за обществената поръчка (публикувана на 09.08.2017 г.)

7. Documents de participation (09.08.2017) 

8. Проект на договор към документацията за обществената поръчка (публикуван на 09.08.2017 г.)

9. Projet de contrat (09.08.2017) 

10. Стандартизиран образец на ЕЕДОП (публикуван на 09.08.2017 г.)

11. Образец на ЕЕДОП за попълване по електронен път (публикуван на 09.08.2017 г.)

12. Document unique de marché européen (DUME)(09.08.2017) 

13. Образци към документацията за обществената поръчка (публикувани на 09.08.2017 г.)

14. Modèles des documents (09.08.2017) 

15. Становище на АОП за осъществен контрол (I етап) (публикувано на 10.08.2017 г.)

16. Становище на АОП за осъществен контрол (II етап) (публикувано на 21.08.2017 г.)

17. Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция 3 (публикувано на 13.09.2017 г.)

18. Протокол на комисията (публикуван на 18.09.2017 г.)

19. Доклад на комисията (публикуван на 18.09.2017 г.)

20. Решение за прекратяване на процедурата по обособени позции 1 и 2 (публикувано на 18.09.2017 г.)​

21. Обявление за възложена поръчка – информация за прекратяване по ОП № 3 (публикувано на 28.09.2017 г.)

22. Обявление за възложена поръчка – информация за прекратяване по ОП № 1 и № 2 (публикувано на 02.10.2017 г.)

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 2 ...
ПРЕКРАТЕНА - Провеждане на процедура чрез събиране на оферти с обява по чл.186 от ЗОП, с предмет:“Ремонтни дейности ...

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu