Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
Съветът на ЕС постигна съгласие по промените в директивата за командированите работници
24.10.2017
Print
Email

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Съвет EPSCO), което се проведе в Люксембург на 23 октомври.

 

Основната тема на заседанието беше обсъждането на предложенията за промени в директивата за командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги. Естонското председателство предложи постигането на общ подход за приемане на измененията.

 

В изказването си по време на заседанието министър Петков заяви, че в основата на позицията на България по темата винаги е стояло желанието, от една страна, да бъдат защитени правата и интересите на командированите работници, а от друга, да се гарантира възможността на предприятията да участват активно и да са конкурентоспособни при предоставянето на услуги в рамките на вътрешния пазар на ЕС, при спазването на ясни и прозрачни правила. Министър Петков подчерта необходимостта от намирането на адекватно решение на въпроса, свързан с прилагането на директивата в сектора на международния автомобилен транспорт, без да се нарушава конкурентоспособността в тази икономическа сфера.

 

След продължителни дискусии предложението за постигане на общ подход по предложените промени беше прието от държавите членки. В него се предвижда временно изключване на прилагането на директивата за сектора на международния автомобилен транспорт до приемане на специалното европейско секторно законодателство, което да отчете спецификите на този вид дейност. Предвижда се още и намаляване на срока на дългосрочно командироване от 24 на 12 месеца, но с възможност за удължаване до 18 месеца, както и задължение за заплащане на възнаграждение, съобразно законодателството на приемащата държава вместо минимални ставки. Работата по директивата продължава, като предстои провеждане на преговори между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия.

 

По време на заседанието министрите по заетостта и социалната политика на страните от ЕС обсъдиха и предложението за изменение на Регламента за координация на системите за социална сигурност. По него също беше отбелязан напредък с постигането на частичен общ подход по разпоредбите, свързани с равното третиране на граждани и определянето на приложимото законодателство. Работата по регламента продължава в Работната група по социални въпроси към Съвета, където в към момента се обсъждат разпоредбите, свързани с координацията на семейни обезщетения и обезщетения за дългосрочна грижа.

 

Одобрение получи и Междуинституционалната прокламация на Европейския стълб на социалните права, в която са очертани основни права и принципи за подкрепа на развитието на политиките в областта на пазара на труда и социалната закрила и която е важна крачка за засилване на социалното измерение на ЕС. Дискутирана беше и темата за подобряване на сътрудничеството в областта на трансграничната трудова мобилност с цел борба с измами и злоупотреби.

България е готова да застане начело на Съвета на ЕС
Кандидатурата на България за домакинство на ЕМА беше публично представена в Брюксел

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu