Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
България подкрепи временно прилагане на общ механизъм за обратно начисляване на ДДС
28.01.2017
Print
Email

Редовно заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) се проведе на 27 януари в Брюксел. Българската делегация бе ръководена от зам.-министърът на финансите Маринела Петрова.

Съветът обсъди законодателното предложение на Комисията за временно прилагане на общ механизъм за обратно начисляване на данък върху добавената стойност с цел предотвратяване на ДДС измами. То беше публикувано през декември 2016 г. по молба на няколко държави членки, особено засегнати от ДДС измами. Механизмът се явява краткосрочно решение, докато се изготви нова система за ДДС, както беше обявено в Плана за действие на Комисията от април 2016 г. Съгласно предложението за директива, държавите членки биха имали възможност временно да прилагат общия механизъм за обратно начисляване на доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг.

България подкрепя предложението на Комисията, като счита, че предложеното законодателно изменение се явява мярка за своевременна и ефективна борба с ДДС измамите, с което ще бъде постигната целта да се противодейства на верижните измами в най-засегнатите държави членки.

В рамките на Европейския семестър за 2017 г. ЕКОФИН прие заключения по Годишния обзор на растежа и по доклада за механизма за ранно предупреждение, с който се поставя началото на процедурата по макроикономически дисбаланси. Освен това, Съветът одобри проекта на препоръка относно икономическата политика на еврозоната.

Председателят на групата на високо равнище за собствените ресурси Марио Монти представи окончателния доклад за работата на групата. Групата беше създадена през февруари 2014 г. съгласно споразумението по многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г. със задачата да се проучат възможностите как приходната част на бюджета да стане опростена, по-прозрачна, по-справедлива и отличаваща се с по-голяма демократична отчетност. Този доклад ще послужи като основа за законодателното предложение на Комисията за МФР на ЕС след 2020 г. и дали има необходимост от реформа на настоящата система на собствени ресурси.

Финансовите министри проведоха първоначален обмен на мнения по представения доклад. За България е важно предложенията за реформа на системата за собствени ресурси да са насочени към нейното опростяване, към повишаване на прозрачността и справедливостта й, и същевременно те да не водят до допълнителна административна и данъчна тежест за гражданите на ЕС.

Малтийското председателство представи работната си програма в областта на икономическите и финансови въпроси за първата половина от 2017 г. Приоритетите са съсредоточени върху финансовите услуги, икономическото управление, инвестициите, данъчната политика и бюджета на ЕС.
 

Първо работно посещение на президента Румен Радев в Брюксел
ЕС ще продължи да работи за намиране на решение на конфликта в Сирия

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU(at)bg-permrep.eu