Gerb
Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз
Брюксел, Кралство Белгия
1.09.2016
Провеждане на процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.186 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Подмяна на хидроизолацията на ...
5.02.2016
Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Наем на представителен лек автомобил за нуждите на Постоянното представителство на Република ...
9.11.2015
Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на моторно превозно средство, считано от 26 октомври 2015 г.
30.09.2015
Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на моторно превозно средство, считано от 26 октомври 2015 г.

Постоянно Представителство на Република България
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Телефон: +32 2 235 83 01
Факс: +32 2 374 91 88
Дежурни телефони за спешни случаи в извънработно време:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042


E-mail: Mission.BrusselsEU@bg-permrep.eu

Permanent Representation (PR) of the Republic of Bulgaria
Address: 49, Square Marie-Louise, B-1000 Bruxelles
Telephone: +32 2 235 83 01
Fax: +32 2 374 91 88
Phones in case of emergency out of working times:
+32 2 235 83 00
+32 473 981 042

E-mail: Mission.BrusselsEU@bg-permrep.eu